Plan remontów na 2021 rok opiewał na kwotę 1.398,3 tys. zł. i został zrealizowany w zakresie finansowym na kwotę 1.095,1 tys. zł. tj. w 78,3%. W zakresie rzeczowym, plan obejmował 15 pozycji robót, które zostały zrealizowane.

Niskie wykonanie w stosunku do planu w pozycjach: „Remont, malowanie elewacji” wynika z faktu, iż prace te zostały uwzględnione w wieloletnim planie remontów na lata 2022-2026 i są przewidziane do realizacji w późniejszym terminie.

Nakłady na remonty w 2021 – wykonanie