WZCz

walne Zgromadzenie Członków

Informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków SM „ORUNIA” w Gdańsku w 2021r.

Walne Zgromadzenie Członków SM „ORUNIA” w Gdańsku odbyło się w dniu 29.06.2021r. w Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku przy ul.Emilii Hoene 6. Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:00 trwało do godz. 21:00.

W zebraniu, zgodnie z listą obecności, udział wzięło 47 członków Spółdzielni (w tym jeden Pełnomocnik), co stanowi 2,8 % ogólnej liczby członków.

Na Walne Zgromadzenie, w trybie § 106 ust.3 i 4 Statutu Spółdzielni, od członków Spółdzielni nie wpłynęły projekty uchwały oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W trybie § 106 ust.5 Statutu Spółdzielni nie wpłynęły żadne poprawki do projektów uchwał.

Walne Zgromadzenie Członków podjęło 9 uchwał:

1. Uchwała Nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020r. oraz sprawozdania finansowego i bilansu za 2020r.,
2. Uchwała Nr 2/2021 w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2020r.,
3. Uchwała Nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
4. Uchwała Nr 4/2021 w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku,
5. Uchwała Nr 5/2021 w sprawie Długofalowego Planu Remontów na lata 2022-2026.
6. Uchwała Nr 6/2021 w sprawie zmiany Statutu.
7. Uchwała Nr 7/2021 w sprawie uchwalenia jednolitego teksu Statutu
8. Uchwała Nr 8/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
9. Uchwała Nr 9/2021 w sprawie uchwalenia jednolitego teksu Regulaminu Rady Nadzorczej

W dyskusji poruszano tematy związane z:

- utrzymaniem Biblioteki Publicznej na terenie osiedla,
- wsparciem działań związanych z budową zejścia do Parku Oruńskiego,
- podjęciem działań zmierzających do budowy przez Spółdzielnię domu sąsiedzkiego/kultury lub poparcia inicjatyw budowy takiej placówki przez Miasto,
- podjęciem działań zmierzających do rozważenia przez Spółdzielnię podjęcia nowych inwestycji polegających na budowie mieszkań i lokali usługowych,
- rozwiązaniem problemu dzików na osiedlu,
- rewitalizacją zieleni na osiedlu oraz remontem elewacji budynków.

Na Walnym Zgromadzeniu nie zgłoszono wniosków do wykonania przez Zarząd Spółdzielni oraz Radę Nadzorczą.

Gdańsk, dn. 30.06.2021r.
Dokumenty Walnego Zgromadzenia Członków.

1. PROTOKÓŁ z WZCz SM ORUNIA z dnia 03.09.2020r.

Wszystkie dokumenty WZCz są dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu do IOK (Internetowa Obsługa Klienta) w sekcji DOKUMENTY.

WZCz 2020 - Szkoła Podstawowa Nr 19 w Gdańsku przy ul. Emilii Hoene 6