WZCz

walne Zgromadzenie Członków

Informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków SM „ORUNIA” w Gdańsku w 2022r.

Walne Zgromadzenie Członków SM „ORUNIA” w Gdańsku odbyło się w dniu 13.06.2022r. w Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku przy ul.Emilii Hoene 6. Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:00 i trwało do godz. 22:15. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, udział wzięło 93 członków Spółdzielni w tym dwóch Pełnomocników, co stanowi 5,5% ogólnej liczby członków.

Na Walne Zgromadzenie, od członków w trybie §88 ust.3 Statutu Spółdzielni, wpłynął 1 wniosek z żądaniem zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, tj. punktu dotyczącego zmiany Regulaminu użytkowania miejsc postojowych. Zgodnie z opinią Radcy Prawnego wniosek nie spełnia wymogów określonych w §86 Statutu Spółdzielni, tj. sprawy w nim zawarte nie leżą w kompetencjach Walnego Zgromadzenia i zostały przekazane do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

Na Walne Zgromadzenie, w trybie §88 ust.3-4 Statutu Spółdzielni, od członków Spółdzielni wpłynęły 2 projekty uchwał. Zgłoszone projekty uchwał nie należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia i zostały skierowane wg kompetencji do Zarządu Spółdzielni. Projekty uchwał dotyczyły:

- usunięcia kruszącej się oraz odpadającej wylewki od podłoża na balkonach w nieruchomości przy ul.Platynowej 26,
- dodania do corocznego sprawdzania sprawności wentylacji oraz szczelności instalacji gazowej pozycji dotyczącej wykonania rocznego przeglądu sprawności piecyków gazowych we wszystkich mieszkaniach nieruchomości przy ul.Platynowej 26

W trybie §88 ust.5 Statutu Spółdzielni nie wpłynęły żadne poprawki do projektów uchwał.

Walne Zgromadzenie Członków podjęło 4 uchwały:

1. Uchwała Nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021r. oraz sprawozdania finansowego i bilansu za 2021r.,
2. Uchwała Nr 2/2022 w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2021r.,
3. Uchwała Nr 3/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
4. Uchwała Nr 4/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku.

W dyskusji poruszano tematy związane z:

- miejscami parkingowymi oraz wprowadzonymi identyfikatorami,
- oznakowaniem ulic w związku z wprowadzonymi identyfikatorami,
- masy całkowitej pojazdów, na które można uzyskać identyfikator,
- przeprowadzenia głosowania w sprawie obowiązywania identyfikatorów,
- remontem chodnika i parkingu przy ul.Krzemowej 10,
- remontem placów zabaw,
- problemami związanymi z ogrzewaniem i ciepłą wodą,
- wprowadzeniem podzielników ciepła,
- ogrzewaniem w budynku przy ul.Platynowej 26 w związku z planowanym wycofaniem pieców gazowych,
- punktami gromadzenia odpadów,
- rewitalizacją zieleni na osiedlu, usunięciem suchych drzew i krzewów,
- niszczeniem żywopłotów,
- remontem elewacji oraz dociepleniem budynków.

Na Walnym Zgromadzeniu zgłoszono 2 wnioski do wykonania przez Zarząd Spółdzielni oraz Radę Nadzorczą:

1. Nieprzycinania żywopłotów na osiedlu.
2. Aby ważne sprawy dotyczące całego osiedla były szeroko dyskutowane z wszystkimi mieszkańcami przed podjęciem decyzji.

Gdańsk, dn. 20.06.2022r.
Dokumenty Walnego Zgromadzenia Członków.

1. PROTOKÓŁ z WZCz SM ORUNIA z dnia 13.06.2022r.
2. PROTOKÓŁ z WZCz SM ORUNIA z dnia 29.06.2021r.
3. PROTOKÓŁ z WZCz SM ORUNIA z dnia 03.09.2020r.

Wszystkie dokumenty WZCz są dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu do IOK (Internetowa Obsługa Klienta) w sekcji DOKUMENTY.

WZCz 2020 - Szkoła Podstawowa Nr 19 w Gdańsku przy ul. Emilii Hoene 6