Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informuje, że na podstawie § 108 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 13 czerwca 2022r. Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku przy ul.Emilii Hoene 6 o godz. 18:00 (sala gimnastyczna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i asesorów zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021r.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
9. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania zebrania.
10. Dyskusja dotycząca sprawozdania Rady Nadzorczej, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz bilansu.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021r. oraz sprawozdania finansowego i bilansu za 2021r.,
     b) podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2021r.,
     c) sprawozdania Rady Nadzorczej,
     d) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni.
12. Przedstawienie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie § 88 ust.4 Statutu – dyskusja i podjęcie uchwał.
13. Dyskusja – sprawy wniesione.
14. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
15. Zamknięcie obrad.