Komunikat dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w sprawie kart parkingowych obowiązujących na drogach wewnętrznych Spółdzielni.

Informujemy, że w miesiącu lutym br. Rada Nadzorcza uchwaliła „Regulamin użytkowania miejsc postojowych na terenach stanowiących mienie Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku” z mocą obowiązywania od dnia 01.06.2022r.
Regulamin został ustanowiony w celu uporządkowania spraw związanych z parkowaniem pojazdów na drogach wewnętrznych Spółdzielni. Istniejące miejsca postojowe udostępniane będą nieodpłatnie osobom posiadającym spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności, członkom ich rodzin lub osobom zamieszkałym wspólnie w mieszkaniu, najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawcom gruntów należących do Spółdzielni, prowadzącym działalność gospodarczą w zasobach Spółdzielni.
W związku z powyższym od 01.06.2022r. prawo do korzystania z miejsc postojowych przy drogach oznaczonych tablicami: „Parking tylko dla posiadaczy identyfikatorów wydanych przez SM Orunia” będą miały wyłącznie pojazdy z identyfikatorem Spółdzielni.
Identyfikator wydawany będzie użytkownikowi na podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik do regulaminu, który można będzie wypełnić w Administracji lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni. Przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu. Najemcy lokali mieszkalnych lub użytkowych przy składaniu wniosku o wydanie identyfikatora zobowiązani są okazać do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu i umowę najmu.

Wniosek o wydanie identyfikatora prosimy składać w Dziale Technicznym (Administracji Osiedla) w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 11:00 oraz od 15:00 do 17:00.

 

Wniosek o wydanie identyfikatora

 

Regulamin i wszystkie załączniki dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni w serwisie PRAWO.