Spółdzielnia Mieszkaniowa “ORUNIA” w Gdańsku ul. Krzemowa 2 ogłasza przetarg otwarty na remont elewacji w budynkach mieszkalnych przy ulicach Rozrażewskiego 1 i Platynowa 26 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “ORUNIA” w Gdańsku w 2022 roku.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2 (parter) tel. (058) 306-71-16.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 25.02.2022r. do godziny 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2022r. o godz. 11:00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” 98 1160 2202 0000 0000 2782 1647.