Spółdzielnia Mieszkaniowa “ORUNIA” w Gdańsku ul. Krzemowa 2 ogłasza przetarg otwarty na remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ulicy Hoene 5 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “ORUNIA” w Gdańsku w 2024 roku.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2 (parter) tel. (058) 306-71-16 wew. 16, 37 lub 887 535 124.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 16.02.2024 r. do godziny 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2024r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” nr. 98 1160 2202 0000 0000 2782 1647.