Mając na uwadze, iż rozliczenie energii elektrycznej w garażach powinno odbywać się w sposób transparentny oraz uwzględniający różne oczekiwania właścicieli, Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28 marca bieżącego roku został uchwalony „Regulamin rozliczania kosztów energii elektrycznej dla garaży w zespołach garażowych będących w zasobach lub zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku”.

Zgodnie z w/w regulaminem będzie możliwe rozliczanie energii używanej w boksach garażowych na trzy sposoby tj.:

1) rozliczenie ryczałtowe dzielone proporcjonalnie do ilości wszystkich garaży w zespole

2) rozliczenie według wskazań podliczników z ważną cechą legalizacyjną, przy czym obowiązek wymiany podlicznika spoczywa na użytkowniku garażu

3) rozliczanie energii indywidualne na podstawie odrębnie podpisanej przez użytkownika garażu umowy z zakładem energetycznym

Użytkownik garażu będzie uiszczał w każdym miesiącu opłatę zaliczkową na poczet pokrycia kosztów energii elektrycznej w garażu podłączonym do zbiorczego układu pomiarowego oraz na poczet kosztów oświetlenia zewnętrznego garaży. Opłata zaliczkowa będzie ustalana na podstawie całkowitych kosztów energii elektrycznej za poprzedni okres rozliczeniowy, przewidywanego przeciętnego wzrostu kosztów energii, prognozowanych indywidualnych zużyć energii elektrycznej w garażach oraz kosztów oświetlenia zewnętrznego.

Rozliczenie kosztów energii elektrycznej według zasad opisanych w regulaminie oraz naliczanie nowych opłat zaliczkowych rozpocznie się od dnia 1 lipca 2022 roku.

Osoby zainteresowane rozliczaniem kosztów energii według wskazań podlicznika winny dokonać jego wymiany najpóźniej w terminie do dnia 30 maja br. oraz zgłosić jego wymianę do Spółdzielni w celu oplombowania.

Regulamin rozliczania kosztów energii elektrycznej dla garaży w zespołach garażowych będących w zasobach lub zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.sm-orunia.pl w zakładce „Prawo”.