Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dz.Urz.EU L 119, s.1) – zwane dalej "RODO", oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "ORUNIA" w Gdańsku, ul. Krzemowa 2, tel. (58) 306-71-03, e-mail: sekretariat@sm-orunia.pl.

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c, d. RODO w zakresie niezbędnym w celu prawidłowej realizacji ciążących na Spółdzielni obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni, tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni.

3. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie dłużej jednak niż 20 lat od dnia zakończenia likwidacji Spółdzielni.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

6. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny, takim jak Sądy, Prokuratura, Policja, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, np. kancelariom prawnym, dostawcom internetu i oprogramowania oraz innym firmom informatycznym obsługującym Spółdzielnię, Podmioty te przetwarzać będą dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f. prawo do przenoszenia danych,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Powyższa informacja o przetwarzaniu danych osobowych obowiązuje także na podstawie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ORUNIA”.