Spółdzielnia Mieszkaniowa “ORUNIA” w Gdańsku ul. Krzemowa 2 ogłasza przetarg otwarty na wykonanie usług w zakresie pielęgnacji zieleni w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “ORUNIA” w Gdańsku w 2024 roku.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2 (parter) tel. (58) 306-71-05 wew. 35, 16 lub 887-535-130.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 15.03.2024r. do godziny 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2024r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” 98-1160-2202-0000-0000-2782-1647.

warunki szczegółowe