Informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków SM „ORUNIA” w Gdańsku w 2023r.

Walne Zgromadzenie Członków SM „ORUNIA” w Gdańsku odbyło się w dniu 12.06.2023r. w Szkole Podstawowej Nr. 19 w Gdańsku przy ul.Emilii Hoene 6.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:00 trwało do godz. 23:00.

W zebraniu, zgodnie z listą obecności, udział wzięło 165 członków Spółdzielni w tym 14 pełnomocników, co stanowi 9,6% ogólnej liczby członków.
Na Walne Zgromadzenie, od członków Spółdzielni w trybie §88 ust.3- 4 Statutu Spółdzielni, nie wpłynął żaden wniosek z żądaniem zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz nie wpłynął żaden projekt uchwały.
Od członków Spółdzielni, w trybie § 88 ust.5 Statutu Spółdzielni wpłynęła poprawka do projektu uchwały Nr 3/2023 dotycząca wyboru 9 członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.
Walne Zgromadzenie Członków podjęło 8 uchwał:

1. Uchwała Nr 3/2023 w sprawie liczebności Rady Nadzorczej w kadencji 2023-2026,
2. Uchwała Nr 4/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022r. oraz sprawozdania finansowego i bilansu za 2022r.,
3. Uchwała Nr 5/2023 w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2022r.,
4. Uchwała Nr 6/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
5. Uchwała Nr 7/2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku,
6. Uchwała Nr 8/2023 w sprawie założenia związku spółdzielczego
7. Uchwała Nr 9/2023 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej,
8. Uchwała Nr 10/2023 w sprawie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Dwie uchwały nie uzyskały większości głosów:

1. Uchwała Nr 1/2023 w sprawie Wieloletniego programu remontu i dociepleń elewacji budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku na lata 2024-2035,
2. Uchwała Nr 2/2023 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

Walne Zgromadzenie Członków wybrało 9 członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.

W dyskusji poruszano tematy związane z:

– opłatami za mieszkanie (aby zwracać uwagę na poszczególne składniki w opłatach),
– wymianą wodomierzy (firma jest nie słowna, liczniki są nie wymienione a już trzeba za nie płacić),
– otrzymywaniem od Spółdzielni każdego roku informacji o stanie zgromadzonych środków na funduszu remontowym,
– kontrolą zleconych prac pielęgnacji zieleni (firma przycinająca żywopłoty nie wygrabia dokładnie liści z przycinanych żywopłotów),
– koszeniem trawy na osiedlu,
– dzikami na osiedlu (ogrodzenie nieruchomości żywopłotem zabezpieczającym przed dzikami, niezostawianie jedzenia przy śmietnikach),
– nieterminowym usuwaniem usterek,
– przycinaniem wysokich drzew na osiedlu,
– sprzątaniem terenu garaży przy Krzemowej po zimnie,
– płaceniem za wywóz nieczystości w inny sposób niż od m2 powierzchni użytkowej,
– wystającymi płytkami na chodnikach,
– usprawnieniem głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków poprzez wprowadzenie innego systemu niż mało widoczne karty do głosowania,
– brakiem realizacji niektórych zgłoszeń przekazanych na IOK,

W dyskusji dotyczącej termomodernizacji budynków osoby biorące w niej udział formułowały zapytania do Zarządu odnośnie planowanych stawek na fundusz remontowy, montażu podzielników kosztów ogrzewania oraz wypowiadały swoje zdanie dotyczące zaciągania przez Spółdzielnię kredytu.

Na Walnym Zgromadzeniu zgłoszono 2 wnioski do wykonania przez Zarząd Spółdzielni oraz Radę Nadzorczą dotyczące:

1. Przygotowania po raz kolejny projektu termomodernizacji osiedla na następne Walne Zgromadzenie Członków,
2. Umieszczenia na IOK dokumentów dotyczących rozliczenia remontu balkonów.