KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO  oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 24.05.2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” informuje:

  1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” z siedzibą w Gdańsku, ul.Krzemowa 2, Tel. 58 306 71 05.
  2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statucie Spółdzielni oraz w art. 1, 27, 29 ustawy o własności lokali, w celu niezbędnym do zarządzania nieruchomością.
  3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych.
  5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
  6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zarządzania nieruchomością.