Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

 

ZAWIADOMIENIE

           

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 18.06.2019r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku przy ul.Emilii Hoene  6.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i asesorów zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
 8. Omówienie Listu polustracyjnego zawierającego wnioski z badania lustracyjnego pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.
 9. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania zebrania.
 10. Przedstawienie założeń do Długofalowego Planu Remontów na lata 2021 – 2025.
 11. Dyskusja dotycząca sprawozdania Rady Nadzorczej, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz bilansu, listu polustracyjnego, Długofalowego planu remontów.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. oraz sprawozdania finansowego i bilansu za 2018r.,
  2. podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2018r.,
  3. sprawozdania Rady Nadzorczej,
  4. absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni,
  5. założeń do Długofalowego Planu Remontów na lata 2021-2025.
   1. Przedstawienie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie §106 ust.4 Statutu – dyskusja i podjęcie uchwał.
   2. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
   3. Dyskusja – sprawy wniesione.
   4. Zamknięcie obrad.
słowa kluczowe: , , ,