Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowa ORUNIA w Gdańsku informuje o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00 Walnego Zgromadzenia Członków.

2023_zawiadomienie_o_wzcz

 

Informacja dla członków SM „ORUNIA”

1. Protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2, II p., pok. Nr 4 oraz po zalogowaniu się do systemu IOK na stronie internetowej Spółdzielni.

2. Materiały obejmujące: sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2022 r., Sprawozdanie Rady Nadzorczej, List Polustracyjny, Wieloletni program remontu i dociepleń elewacji budynków oraz projekty uchwał będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2, II p. pok. Nr 4 lub 5 Spółdzielni, od dnia 29.05.2023r. od godz. 16:00 raz po zalogowaniu się do systemu IOK na stronie internetowej.

3. Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać własne projekty uchwał i żądać zamieszczenia w porządku obrad innych spraw niż określone w zawiadomieniu. Uchwały i żądania, poparte podpisami, co najmniej 10 członków, winny być złożone do Spółdzielni, na co najmniej 15 dni przed terminem zebrania, tj. najpóźniej do dnia 29.05.2023r. do godz. 10:00.

4. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej można zgłaszać do dnia 29.05.2023r. do godz. 10:00 w sekretariacie Sp-ni. Zgłaszanie kandydatów odbywa się w trybie § 96 Statutu Sp-ni, na drukach dostępnych w siedzibie Spółdzielni.

5. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności a podpis członka udzielającego pełnomocnictwa winien być potwierdzony urzędowo.