Archives

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19 oraz ogłoszonym stanem epidemicznym, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” informuje,  że zostaje ograniczone do odwołania wejście pracowników do mieszkań. Wejście do mieszkania może nastąpić tylko w sytuacji awaryjnej, wymagającej pilnej interwenci z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub uszkodzenie mienia. Informujemy, […]

Komunikat – Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informuje, że na podstawie § 125 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 03 września 2020 r. Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku przy ul.Emilii Hoene  6 o godz. 18oo. Porządek obrad oraz dodatkowe informacje związane z zebraniem dostępne są po […]

Komunikat w sprawie koszenia traw

Szanowni Państwo, W odpowiedzi na pismo nr TR/110/2020 z dnia 14.05.2020r. (data wpływu 22.05.2020r.) oraz T /168/2020 z dn.1.07.2020 w sprawie koszenia traw w pasach drogowych Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że nie wyraża zgody na koszenie tych obszarów przez Spółdzielnię i refakturowania kosztów na GZDIZ. Zgodnie z przyjętymi zasadami koszenie trawników prowadzone jest […]

INSTRUKCJA WEJŚCIA DO LOKALU MIESZKALNEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA USTERKI

Pracownicy działu technicznego powinni: zapytać użytkownika lokalu czy przebywa na kwarantannie; jeśli, którykolwiek z domowników przebywa na kwarantannie usterka zostanie naprawiona po zakończeniu okresu izolacji. Do tego czasu lokator winien zabezpieczyć usterkę własnym kosztem i staraniem; w przypadku braku w/w sytuacji należy umówić godzinę wizyty konserwatorów, natomiast użytkownika/ów lokalu powiadomić o niezwłocznej potrzebie przewietrzenia mieszkania; […]

Kouminkat w/s koronawirus

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” prosi o ograniczenie kontaktów osobistych w biurze Spółdzielni. Wszelkie informacje oraz zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod nr tel.: centrala 58 306 71 05, 58 306 74 56, 58 306 74 57, administracja – 58 306 7l 14, lub poprzez e-mail: sekretariat@sm-orunia.pl. W trosce o […]

Informacja dla mieszkańców dotycząca pojemników na gromadzenie odpadów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA informuje, że w dniu 04.10.2018 roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni poinformował Spółdzielnię, iż 7 wiat śmietnikowych wybudowanych po 01.10 1985 roku i znajdujących się obecnie w pasach drogowych gminy miasta Gdańsk (ul. Uranowa, Dominika, Hoene i Rozrażewskiego), wymaga usunięcia lub uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego. Po ponownym przeanalizowaniu przez […]

Komunikat do mieszkańców posiadających odrębną własność lokalu

Z dniem 01.0.1.2016r. wprowadzono zmiany dotyczące podatku od nieruchomości (Dz.U.poz1045 z 2015r.). Zgodnie z art. 3 ust. 5 Ustawy o podatku i opłatach lokalnych właściciel lokalu ma obowiązek podatkowy od gruntu oraz od części budynków stanowiących nieruchomość wspólną. Podatek jest płatny bezpośrednio do Urzędu Gminy. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości lub obiektu budowlanego […]