Spółdzielnia Mieszkaniowa “ORUNIA” w Gdańsku ul. Krzemowa 2 ogłasza przetarg otwarty na wymianę izolacji termicznej poddasza nieużytkowego w budynku przy ul. Czirenberga 21 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “ORUNIA” w Gdańsku w 2022 roku.

 

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2 (parter) tel. (58) 306-71-16.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 26.01.2022r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2022r. o godz. 13:00.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” 98 1160 2202 0000 0000 2782 1647.