Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” Gdańsk ul. Krzemowa 2, ogłasza przetarg otwarty na dostawę wraz z wymianą wyłazów dachowych w zasobach Spółdzielni w zasobach Spółdzielni.
Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ulicy Krzemowa 2 (parter) tel. (058) 306-71-14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 29.04.2021r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2021r.