Spółdzielnia Mieszkaniowa “ORUNIA” w Gdańsku ul. Krzemowa 2 ogłasza przetarg otwarty na remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ulicy Hoene 3 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “ORUNIA” w Gdańsku.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2 (parter) tel. (058) 306-71-16.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 23.02.2023r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2023r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA”: 98-1160-2202-0000-0000-2782-1647.