Spółdzielnia Mieszkaniowa ORUNIA w Gdańsku ul. Krzemowa 2 ogłasza przetarg otwarty na dostawę wraz z montażem 20 sztuk pojemników półpodziemnych na gromadzenie odpadów bytowych w zasobach Spółdzielni.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.500,00zł na konto Spółdzielni

98 1160 2202 0000 00002782 1648.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale technicznym Spółdzielni ul. Krzemowa 2 (parter), tel. (058) 306-71-14.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 08.08.2022r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2022r.