Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” Gdańsk ul. Krzemowa 2, ogłasza przetarg otwarty na wykonanie drobnych robót budowlanych w zasobach Spółdzielni.
Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ulicy Krzemowa 2 (parter) tel. (058) 306-71-14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 23.04.2021r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2021r.