Spółdzielnia Mieszkaniowa “ORUNIA” w Gdańsku ul. Krzemowa 2 ogłasza przetarg otwarty na wykonanie drobnych robót dekarskich w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “ORUNIA” w Gdańsku w 2023 roku.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2 (parter) tel. 058 306-71-16.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 16.03.2023r. do godziny 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2023r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.500zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” 98 1160 2202 0000 0000 2782 1647.