Spółdzielnia Mieszkaniowa ORUNIA w Gdańsku ul. Krzemowa 2 ogłasza przetarg otwarty na wykonanie drobnych robót dekarskich w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ORUNIA w Gdańsku w 2023 roku.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2 (parter) tel. (58) 306-71-16.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 13.04.2023r. do godziny 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2023r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.500.zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej ORUNIA: 98 1160 2202 0000 0000 2782 1647.