Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” odbytego w dniu 18.06.2019r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA”, odbyło się w dniu 18.06.2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 19 przy ul. E. Hoene 6 w Gdańsku o godz.1800 .

W Zebraniu udział wzięło wg listy obecności 79 członków oraz 2 pełnomocników członków.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i asesorów zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
 8. Omówienie Listu polustracyjnego zawierającego wnioski z badania lustracyjnego pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
 9. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania zebrania.
 10. Przedstawienie założeń do Długofalowego Planu Remontów na lata 2021 – 2025.
 11. Dyskusja dotycząca sprawozdania Rady Nadzorczej, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz bilansu, listu polustracyjnego, Długofalowego planu remontów.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach :
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r. oraz sprawozdania finansowego i bilansu za 2018r.,
  2. podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2018 r.,
  3. sprawozdania Rady Nadzorczej,
  4. absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni,
  5. założeń do Długofalowego Planu Remontów na lata 2021-2025.
 13. Przedstawienie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie § 106 ust.4 Statutu – dyskusja i podjęcie uchwał.
 14.  Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 15. Dyskusja – sprawy wniesione.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Ad 1

W imieniu Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku – Walne Zgromadzenie Członków otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jan Szurek i zgodnie z § 109 ust.2 Statutu Sp-ni zarządził wybór Prezydium.

Ad 2

Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydatury:

 • Andrzeja Orzechowskiego – 14 głosów „za”, przeciw głosów nie było.
 • Leszka Kamińskiego – 40 głosów „za”, przeciw głosów nie było.

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono kandydaturę:
Gabrieli Eysymontt – 58 głosów „za”, przeciw głosów nie było.

Na Asesorów Zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

 • Bogumiły Wiśniewskiej
 • Andrzeja Orzechowskiego

Głosowano blokowo i kandydaci otrzymali 57 głosów „za”, przeciw głosów nie było.

Prezydium Zebrania zostało wybrane w składzie:

Przewodniczący – Leszek Kamiński
Sekretarz – Gabriela Eysymontt
Asesor – Bogumiła Wiśniewska
Asesor – Andrzej Orzechowski

Przewodniczący Zebrania przedstawił informacje dotyczące:

 1. przetwarzania danych osobowych związanych z obradami Walnego Zgromadzenia Członków SM „Orunia”
 2. protokołowania obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM „Orunia”

Informacje stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad 3

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 61 członków, przeciw 2 głosy.
Porządek obrad stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad 4

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia nie był odczytany, ponieważ był udostępniony
w Dziale Członkowskim SM “Orunia” oraz na stronie internetowej Sp-ni.
Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 05.06.2018 r. został przyjęty
50 głosów „za”, przeciw 14 głosów.
Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad 5

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

 • Andrzeja Zwary
 • Rafała Kopczyńskiego
 • Doroty Stasiłowicz

Głosowano blokowo i kandydaci otrzymali 61 głosów „za”, przeciw głosów nie było.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – Rafał Kopczyński
Sekretarz – Andrzej Zwara
Członek – Dorota Stasiłowicz

Ad 6

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r. przedstawił Prezes Zarządu Tadeusz Dorobek. Zarząd Spółdzielni realizował zadania określone w planie finansowo-gospodarczym na 2018 rok uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

Prezes poinformował Zebranych o priorytetach pracy Zarządu Sp-ni oraz omówił zagadnienia,
którymi zajmował się Zarząd Spółdzielni w okresie sprawozdawczym, m.in.:

 • 30 lat minęło od wybudowania pierwszego budynku na osiedlu – Uranowa 1
 • wyników finansowych, nadwyżka dochodów nad kosztami
 • realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu 2018 r.
 • technicznych i ekonomicznych aspektów uwzględnienia programu dociepleń budynków i termomodernizacji w jednym z wariantów założeń do Długofalowego planu remontów
 • możliwości ubezpieczenia mieszkania w opłatach eksploatacyjnych przez firmę UNIQA
 • gospodarki ciepłowniczej – spadek ilości zużycia energii cieplnej i zwiększenie kosztów
 • remontów, modernizacji i renowacji przybudówek w budynkach oraz śmietników
 • pielęgnacji terenów zielonych
 • zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne (sprawy sądowe i komornicze)
 • problemów z pozyskaniem wykonawców remontów balkonów
 • internetowej kartoteki lokalu
 • tematu dot. ustawienia masztu telefonii komórkowej na dachu budynku Krzemowa 6 oraz stacji cieplnej przy ul. Czirenberga

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do Uchwały Nr 1/2019

Ad 7

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jan Szurek odczytał sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 16.05.2018 r. do 30.04.2019 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do Uchwały Nr 3/2019

Ad 8

Przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Leszek Wis odczytał List polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP dotyczący badania lustracyjnego pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. oraz poinformował, że w okresie objętym lustracją działalność Spółdzielni prowadzona była prawidłowo. Zalecenia lustracyjne przedstawiają opis wyników zawartych w protokole lustracji oraz prezentują dwa wnioski dotyczące:

 1. aktualizacji regulaminów wewnętrznych Spółdzielni po uchwaleniu zmian Statutu w 2018 r.,
 2. stosowania wobec użytkowników lokali nieudostępniających mieszkań dla celów przeprowadzenia okresowych przeglądów technicznych działań wynikających z przepisów ustawowych i statutowych.

51”za” głosów „za”, przeciw głosów nie było.

List polustracyjny stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ponadto Pan L. Wis odczytał oświadczenie Zarządu dotyczące wniosków wynikających z Listu Polustracyjnego z dnia 16.05.2019 r. Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP :
Zarząd Spółdzielni oświadcza, iż został dokonany przegląd regulaminów wewnętrznych Spółdzielni z czego na 27 regulaminów wewnętrznych 2 poddano aktualizacji.
Rada Nadzorcza uchwałami z dnia 30.04.2019 r. dokonała zatwierdzenia zmian w tych regulaminach.

Dotyczy to:

 1. Regulaminu określającego zasady zbywania lokali w trybie przetargów w SM „ORUNIA” w Gdańsku,
 2. Regulaminu tworzenia i gospodarki funduszami.

Odnośnie stosowania wszystkich dostępnych środków w celu wypełnienia obowiązku dokonania przeglądu okresowego mieszkań, Zarząd Spółdzielni stosuje następujące działania:

 • wyznaczane są dwa podstawowe terminy oraz trzeci dodatkowy,
 • w odniesieniu do lokali nieudostępnionych wysyłane są indywidualne pisma informujące o skutkach nieudostępnienia mieszkań i obowiązku wykonania przeglądu we własnym zakresie,
 • w przypadku pojedynczych lokali nieudostępnionych, uprawnione osoby przeprowadzające przeglądy wydają opinie upoważniające do dalszej eksploatacji,
 • o ile przeprowadzający przeglądy techniczne zalecą wyegzekwowanie 100% frekwencji przy przeglądzie, Zarząd Spółdzielni będzie stosował pozostałe do wykorzystania środki sankcyjne w postaci przymusowego wejścia do lokalu.

Rada Nadzorcza SM ORUNIA” na posiedzeniu w dniu 04.06.2019 r. przyjęła oświadczenie Zarządu dotyczące sposobu wykonania wniosków polustracyjnych.

Oświadczenie Zarządu dotyczące wniosków wynikających z Listu Polustracyjnego stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 9

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Andrzej Zwara stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z przepisami § 105 i § 106 Statutu i zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Ad 10

Z-ca Prezesa przedstawił informację na temat założeń do Długofalowego Planu Remontów w zasobach Spółdzielni na lata 2021-2025.
W związku ze zmieniającymi się wynagrodzeniami i zmianami cen materiałów budowlanych plan długofalowy przygotowany zostanie na okres 5 lat na podstawie cen z 2019 r.
Projekt zakłada dwa warianty:

Wariant I – nie przewiduje się dociepleń elewacji budynków z wielkiej płyty
Wykonywane będą standardowe i cykliczne prace remontowe w tym: malowanie elewacji, klatek
schodowych, remonty obudów śmietnikowych.
Koszt szacunkowy ok. 4,1 mln zł – stawka średnia ok. 0,83 zł/m2 p.u. miesięcznie przez 5 lat.

Wariant II – przewiduje docieplenia elewacji budynków z wielkiej płyty
Wykonane będą prace standardowe i cykliczne w ograniczonym zakresie niezbędnym do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym w tym malowanie elewacji.
Wariant nie przewiduje malowania klatek schodowych.
Koszt szacunkowy dociepleń ok. 7,0 mln zł – stawka średnia ok. 2,76 zł/m2 p.u. miesięcznie przez 5 lat.
Koszt szacunkowy prac standardowych i cyklicznych ok.2,79 mln
Średnia stawka 0,56 zł/ m2 p.u. miesięcznie przez 5 lat.

Ad 11

W dyskusji dotycząca sprawozdania Rady Nadzorczej, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz bilansu, listu polustracyjnego, Długofalowego planu remontów poruszono następujące tematy:

 • długotrwałe oczekiwanie na pomalowanie budynku
 • problemu dot. budowy stacji telefonii komórkowej na budynkach osiedlowych
 • uszczelniania spoin w budynku przed malowaniem lub docieplaniem elewacji budynków
 • remontu balkonów
 • finansowania wymiany wodomierzy
 • wywozu śmieci z nowych półpodziemnych pojemników na odpady
 • metody dociepleń budynków
 • braku sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu na stronie Spółdzielni
 • składników wchodzących w opłaty eksploatacyjne
 • wadliwego funkcjonowania monitoringu oraz nie obejmowania swoim zasięgiem całego terenu osiedla
 • braku słupków granicznych na poszczególnych nieruchomościach
 • rozbudowy systemu IKL i umieszczenie więcej informacji

W dyskusji udział wzięli:

M.Lisicka, M.Goitowska, T.Buchalik, G.Iwanowska, S.Demczyńska, G.Żmudzka, J.Szkurłat, M.Musiał, T.Czerwionka, A.Orzechowski, A. Zwara.

Odpowiedzi udzielali:

Teresa Wójcik, Tadeusz Dorobek, Bogdan Jasiński, J.Lęcznarowicz, J.Szurek

Ad 12

Przewodniczący Zebrania odczytał projekty uchwał:

Projekt Uchwały Nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r. oraz sprawozdania finansowego i bilansu za 2018 r.,
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
39 głosów „za”, 1 głos przeciw, 20 głosów wstrzymujących
Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r. oraz sprawozdanie finansowe i bilans za 2018 r.
Uchwała Nr 1/2019 wraz ze sprawozdaniem Zarządu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały Nr 2/2019 w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2018 r.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
54 głosy „za”, 3 głosy przeciw, 4 głosy wstrzymujące.
Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło podział wyniku finansowego Spółdzielni za 2018 r.
Uchwała Nr 2/2019 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały Nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
42 głosy „za”, przeciw 14 głosów, 4 głosy wstrzymujące.
Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 16.05.2018 r. do 30.04.2019 r.
Uchwała Nr 3/2019 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały Nr 4/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku. Walne Zgromadzenie, po głosowaniu udzieliło absolutorium Członkom Zarządu:

Prezesowi Zarządu – Tadeuszowi Dorobkowi
34 głosy „za”, 17 głosów przeciw, 5 głosów wstrzymujących

Z-cy Prezesa Zarządu d/s techn.-inwest. – Bogdanowi Jasińskiemu
32 głosy „za”, 20 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymujących

Głównej Księgowej – Teresie Wójcik
41 głosów „za”, 5 głosów przeciw, 13 głosów wstrzymujących

Uchwała Nr 4/2019 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały Nr 5/2019 w sprawie zatwierdzenia założeń do Długofalowego Planu Remontów na lata 2021-2025.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
54 głosów „za”, 3 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące.
Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku.
Uchwała Nr 5/2019 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad 13

Sekretarz Zebrania odczytał oświadczenie Zarządu w sprawie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni oraz żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia( § 106 Statutu Sp-ni).

 1. Zarząd SM „ORUNIA” w Gdańsku oświadcza, że w trybie § 106 ust.4 Statutu Spółdzielni
  od członków Spółdzielni nie wpłynął żaden projekt uchwały.
 2. Od członków Spółdzielni wpłynęły dwa żądania zamieszczenia oznaczonych spraw
  w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (§ 106 ust. 3 Statutu Spółdzielni):

  1. Skreślenia punktu 11 i punktu 12 w kwestii połączenia ulic E. Hoene i Platynowej oraz punktu 13e.
  2. Stwierdzenie nieważności Wniosku-Uchwały zgłoszonej przez Radę Nadzorczą SM „ORUNIA”, dotyczącej wykonania połączenia ulic E. Hoene i Platynowej.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia został skorygowany w dniu 05.06.2019 r. (wykreślono pkt 11 i 13e) i przekazany do wiadomości członkom Spółdzielni.

Ad 14

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej powiadomił, że w Zebraniu wzięło udział 79 członków.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad 15

W dyskusji poruszono następujące tematy:

 • słabego ciśnienia wody
 • złej wentylacji w mieszkaniu
 • opłat za wywóz nieczystości
 • braku miejsc do parkowania
 • nie sprzątania chodników i ścieżek przez właścicieli psów
 • wymiany drzwi w pomieszczeniu Spółdzielni przy ul. Krzemowej 6
 • zbyt dużej przycinki krzewów i drzew
 • braku reakcji na zgłaszane usterki
 • rozpatrywania połączenia ulic E. Hoene z ul. Platynową,
 • zbyt wąskich miejsc postojowych na parkingu przy budynku E. Hoene 1
 • pomalowania przejścia między budynkami Krzemowa 18 i E. Hoene 1
 • zmiany opłat za wywóz nieczystości z m2 na osobę
 • przystosowania chodnika przy przejściu dla pieszych (przy ul. Krzemowej naprzeciwko Kościoła ) dla wózków inwalidzkich,
 • poprawienia przepustowości przy skrzyżowaniu ul.Małomiejskiej z ul.Zamiejską,
 • poprawienia zejścia przy Granitowej – zjazd dla wózków,
 • otwartych okien zimą na klatkach schodowych
 • poprawienia zejścia do Parku Oruńskiego
 • wadliwych podjazdów na wózki do budynków
 • podziękowanie dla Zarządu za dobre administrowanie osiedlem

W dyskusji udział wzięli:

I.Gorzelak, T.Chojnowska, E.Zdroik, J.Daciuk, M.Złamaniec, A.Juźwiak, M.Butwiłowski, T.Buchalik, S.Demczyńska, M.Musiał, A.Orzechowski, A. Zwara.

Odpowiedzi udzielali:

Teresa Wójcik, Tadeusz Dorobek, Bogdan Jasiński, Jolanta Lęcznarowicz, Leszek Kamiński

Na Walnym Zgromadzeniu zgłoszono wnioski do wykonania przez Zarząd Spółdzielni i Radę Nadzorczą:

 • wystąpić do władz Miasta o poprawę przepustowości przy skrzyżowaniu ulicy Małomiejskiej z ulicą Zamiejską,
 • wystąpić do UM o przystosowanie chodnika przy przejściu dla pieszych (przy ul.Krzemowej – naprzeciwko Kościoła ) do zjazdu dla wózków inwalidzkich.

Ad 16

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków ogłosił zamknięcie Zebrania.