Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” odbytego w dniu 28.05.2015r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA”, odbyło się w dniu 28.05.2015r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 przy ul.Emilii Hoene 6 w Gdańsku o godz.18:00 .

W Zebraniu udział wzięło wg listy obecności 91 członków oraz 3 mieszkańców.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i asesorów zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 r.
 7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania zebrania.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach :
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 r. oraz sprawozdania finansowego i bilansu za 2014 r.,
  • podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2014 r.,
  • sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni.
 11. Przedstawienie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie § 106 ust.4 Statutu – dyskusja i podjęcie uchwał.
 12. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Ad.1.

W imieniu Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku – Walne Zgromadzenie Członków otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Macanowicz i zgodnie z §109 ust.2 Statutu Sp-ni zarządził wybór Prezydium.

Ad.2.

Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę:

 • Andrzeja Orzechowskiego – 73 głosy „za”, przeciw głosów nie było.

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono kandydaturę:

 • Grzegorza Berendt – 65 głosów „za”, 3 głosy przeciw

Na Asesorów Zebrania zgłoszono kandydatury:

 • Andrzeja Babińskiego – 80 głosów „za”, przeciw głosów nie było.
 • Krystyny Piekarek – 74 głosów „za”, przeciw głosów nie było.

Prezydium Zebrania zostało wybrane w składzie:

 • Przewodniczący – Andrzej Orzechowski
 • Sekretarz – Grzegorz Berendt
 • Asesor – Andrzej Babiński
 • Asesor – Krystyna Piekarek

 

Ad.3.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 77 członków, przeciw głosów nie było.
Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.4.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia nie był odczytany, ponieważ był udostępniony w Dziale Członkowskim SM “Orunia” oraz na stronie internetowej Sp-ni.
Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 03.06.2014 r. został przyjęty 72 głosami „za”, przeciw głosów nie było.
Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.5.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury :

 • Leszka Kamińskiego
 • Katarzyny Wrotnej
 • Krzysztofa Macanowicza

Głosowano blokowo i kandydaci otrzymali 74 głosów „za”, przeciw głosów nie było.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

 1. Przewodniczący – Leszek Kamiński
 2. Sekretarz – Katarzyna Wrotna
 3. Członek – Krzysztof Macanowicz

 

Ad.6.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014r. przedstawił Prezes Zarządu Tadeusz Dorobek, omawiając:

 • wyniki finansowe
 • stan zasobów Sp-ni: własnościowych praw i odrębnych własności
 • realizację uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu 2014 r.
 • realizację zadań ujętych w planie finansowo-gospodarczym
 • docieplenia budynków
 • przeglądy techniczne budynków i obiektów Spółdzielni
 • remonty i naprawy dróg
 • wymianę okien na klatkach schodowych i w piwnicach
 • remonty balkonów
 • estetykę zasobów
 • certyfikaty energetyczne budynków
 • internetową kartotekę lokalu
 • projekty uchwał zgłoszone przez członków na Walne Zgromadzenie

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do Uchwały Nr 1/2015

Ad.7.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Leszek Kamiński stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z przepisami § 105 i § 106 Statutu i zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Ad. 8.

Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Wiesław Niechwiedowicz odczytał sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 10.06.2014 r. do 28.04.2015 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do Uchwały Nr 4/2015

Ad. 9

W dyskusji poruszono następujące tematy:

 • propozycji przedstawienia sprawozdania Zarządu z działalności na Walnym Zgromadzeniu
  w formie prezentacji,
 • możliwości rozbudowy modułu „e-kartoteka”,
 • pożyczki wewnętrznej na docieplenia budynków,
 • wyjaśnienie rozdysponowania nadwyżki wpływów nad kosztami,
 • przeznaczenia nadwyżki finansowej na remonty i estetyzację budynków,
 • pochwała dla Zarządu S-ni za dobre gospodarowanie i dbałość o majątek członków Sp-ni
 • norm i wielkości cieplnych certyfikatów energetycznych budynków
 • remontu ulicy Hoene 7,
 • kto ponosi koszty założenia i działania „e-kartoteki”,
 • stworzenie regulacji związanych z posiadaniem psa, wprowadzenie dodatkowych opłaty dla
  osób posiadających psy,
 • sensu posiadania w Spółdzielni członków oczekujących,
 • remontu ulicy Krzemowej od skrzyżowania z Hoene do ul.Czirenberga,
 • przekierowanie kamery przy ul.Krzemowej 20,
 • postawienie śmietników na odchody psów,

W dyskusji udział wzięli:

Daciuk Jan, Rucińska Helena, Paterkiewicz Krystyna, Iwanowska Grażyna,
Butwiłowski Marian, Bujalska Małgorzata, Linkiewicz Sławomir, Wieczorek Teresa,
Smoleńska Katarzyna, Chojnowska Teresa, Leszek Balcerzak.

Odpowiedzi udzielali:
Tadeusz Dorobek, Bogdan Jasiński, Teresa Wójcik, Bogusława Dybowska

Prezes Zarządu oświadczył, że wszystkie tematy poruszone w dyskusji zostały zapisane i zostaną dokładnie zbadane przez Zarząd Spółdzielni.

Ad. 10

Przewodniczący Zebrania odczytał projekty uchwał:
Projekt Uchwały Nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 r. oraz sprawozdania finansowego i bilansu za 2014 r.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
79 głosów „za”, przeciw głosów nie było.
Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014r. oraz sprawozdanie finansowe i bilans za 2014r.
Uchwała Nr 1/2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały Nr 2/2015 w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2014r.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
82 głosy „za”, “przeciw” głosów nie było.
WZCz. zatwierdziło podział wyniku finansowego Spółdzielni za 2014r.
Uchwała Nr 2/2015 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały Nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
78 głosów „za”, “przeciw” głosów nie było.
Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 10.06.2014 r. do 28.04.2015 r.
Uchwała Nr 3/2015 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały Nr 4/2015 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku. Walne Zgromadzenie, po głosowaniu udzieliło absolutorium Członkom Zarządu:

Prezesowi Zarządu – Tadeuszowi Dorobkowi
72 głosów „za”, “przeciw” 9 głosów
Z-cy Prezesa Zarządu d/s techn.-inwest. – Bogdanowi Jasińskiemu
69 głosów „za”, “przeciw” 9 głosów
Głównej Księgowej – Teresie Wójcik
76 głosy „za”, “przeciw” 2 głosy.

Uchwała Nr 4/2015 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał swoje oświadczenie dot. zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej.
Oświadczenie stanowi załącznik nr 8A do protokołu.

Przewodniczący Zebrania odczytał projekty Uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie § 106 ust. 3 i 4 Statutu Spółdzielni:

Projekt Uchwały Nr 5/2015 w sprawie zmiany Statutu dot.zmniejszenia członków Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu wyjaśnił jakie obowiązki wykonują członkowie Rady Nadzorczej – obecnie w 15 osobowej Radzie Nadzorczej, obok Przewodniczącego, Z-cy i Sekretarza Rady, działają trzy komisje: Rewizyjna, Techniczno-Inwestycyjna i Organizacyjno-Interwencyjna. Każda z komisji liczy co najmniej 3 członków.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
10 głosów „za”, “przeciw” 55 głosów.
Walne Zgromadzenie Członków nie zatwierdziło zmiany Statutu
Uchwała Nr 5/2015 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały Nr 6/2015 w sprawie przeznaczenia oszczędności z tytułu zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej na zmniejszenie czynszu.

Główna Księgowa wyjaśniła, że oszczędności finansowe z tytułu zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej wpływają na zmniejszenie kosztów działalności Spółdzielni, a wespół z innymi elementami kosztów stanowią o wysokości opłat za mieszkania (pojęcie czynszu odnosi się wyłącznie do najmu). Koszty utrzymania Rady Nadzorczej nie stanowią odrębnej pozycji w rachunku kosztów.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała nr 6/2015 nie została poddana pod głosowanie ze względu nie zatwierdzenia Uchwały
nr 5/2015
Projekt Uchwały Nr 6/2015 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały Nr 7/2015 w sprawie przebudowy miejsc postojowych w rejonie budynków Świechockiego 2 i Uranowa 7.

Prezes poinformował, że Zarząd Spółdzielni popiera wszelkie inicjatywy związane ze zwiększeniem ilości miejsc, w których mogą parkować samochody.
Wskazane miejsce w rejonie budynków Świechockiego 2 i Uranowa 7 w części tylko jest w gestii Spółdzielni, w pozostałej części leży w tzw. pasie drogowym i należy do Gminy. Wykonanie postulatu będącego przedmiotem uchwały możliwe jest tylko na terenie Spółdzielni.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
62 głosów „za”, “przeciw” 3 głosy.
Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło przebudowę miejsc postojowych w rejonie budynków Świechockiego 2 i Uranowa 7.
Uchwała Nr 7/2015 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały Nr 8/2015 w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami na izolację termiczną budynków.

Prezes poinformował, że Zarząd Spółdzielni negatywnie odnosi się do w/w Uchwały w tym brzmieniu, ponieważ zgodnie z art. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nadwyżka przysługuje wszystkim członkom Spółdzielni.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
1 głos „za”, “przeciw” 67 głosów.
Walne Zgromadzenie Członków nie zatwierdziło projektu Uchwały Nr 8/2015
Projekt Uchwały Nr 8/2015 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały Nr 9/2015 w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami w latach przyszłych na izolację termiczną budynków z wielkiej płyty.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Walne Zgromadzenie Członków nie zatwierdziło Uchwały Nr 9/2015
4 głosy „za”, “przeciw”65 głosów.
Uchwała Nr 9/2015 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały Nr 10/2015 w sprawie zmiany długofalowego planu remontów do roku 2020
o odnowienie elewacji budynku przy ul.Platynowej 26
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
55 głosów „za”, “przeciw”8 głosów.
Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło Uchwałę Nr 10/2015
Uchwała Nr 10/2015 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Na Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni nie zgłosili wniosków do wykonania przez Zarząd Sp-ni lub Radę Nadzorczą.

 

Ad. 12

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej powiadomił, że w Zebraniu wzięło udział 91 członków.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków ogłosił zamknięcie Zebrania.