Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” odbytego w dniu 05.06.2012r.
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA”, odbyło się w dniu 05.06.2012r. w Pomorskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznej („NOT”) w Gdańsku przy ul.Rajskiej 6, o godz.18:00

W Zebraniu udział wzięło wg listy obecności 45 członków oraz 2 mieszkańców.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i asesorów zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Wybór Komisji:
– Skrutacyjno-Mandatowej,
– Wyborczej,
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011r.
7. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjno-Mandatową prawidłowości zwołania zebrania.
8. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na delegatów na V Kongres Spółdzielczości oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie wyborów.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
– sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011r. oraz sprawozdania finansowego i bilansu za 2011r.,
– podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2011r.,
– sprawozdania Rady Nadzorczej,
– absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni.
12. Przedstawienie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie § 106 ust.4 Statutu – dyskusja i podjęcie uchwał.
13. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjno-Mandatowej oraz uchwały w sprawie wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości.
14. Zamknięcie obrad.

Ad.1.

W imieniu Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku – Walne Zgromadzenie Członków otworzył
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Macanowicz.

Ad.2.

Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę:
– Krzysztofa Macanowicza – 30 głosów „za”, 1 głos przeciw

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono kandydaturę:
– Zygmunta Brackiego – 32 głosy „za“, “przeciw” głosów nie było

Na Asesorów Zebrania zgłoszono kandydatury:
– Leszka Kamińskiego
– Andrzeja Babińskiego

Głosowano blokowo i kandydaci otrzymali 32 głosy „za”, “przeciw” głosów nie było

Prezydium Zebrania ukonstytuowało się następująco:

Przewodniczący – Krzysztof Macanowicz
Sekretarz – Zygmunt Bracki
Asesor – Leszek Kamiński
Asesor – Andrzej Babiński

Ad.3.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 37 członków, przeciw głosów nie było.
Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.4.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że w związku z udostępnionym w Dziale Członkowskim SM “Orunia” oraz na stronie internetowej Sp-ni protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia w/w protokół nie będzie odczytany.
Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 21.06.2011r. został przyjęty 31 głosami „za”, przeciw głosów nie było.
W/w protokół stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.5.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
– Katarzyna Wrotna
– Andrzej Zwara
– Bogusław Liniewski
Głosowano blokowo i kandydaci otrzymali 40 głosów „za”, przeciw głosów nie było

Komisja Skrutacyjna Zebrania ukonstytuowała się następująco:

1.Przewodniczący Zebrania – Katarzyna Wrotna
2.Sekretarz – Andrzej Zwara
3.Członek – Bogusław Liniewski

Do Komisji Wyborczej zgłoszono następujące kandydatury:
Morzata Wróblewska-Siwiecka
– Gabriela Eysymontt
– Maria Mączka
Głosowano blokowo i kandydaci otrzymali 37głosów „za”, przeciw głosów nie było

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco:
Przewodnicząca – Małgorzata Wróblewska-Siwiecka
Sekretarz – Maria Mączka
Członek – Gabriela Eysymontt

Ad.6.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011r. przedstawił Prezes Zarządu Tadeusz Dorobek, omawiając:

– zasoby zarządzane przez Spółdzielnię
– zakończenie inwestycji pawilonu handlowo-usługowego przy ul.Kadmowej 1
– plan rozbudowy pawilonu administracyjno-usługowego przy ul.Krzemowej 2
– wyniki finansowe
– koszty eksploatacji
– remonty i naprawy bieżące
– przekształcenia gruntów z wieczystego użytkowania na własność
– wymianę wodomierzy w zasobach Sp-ni
– przeglądy techniczne
– podatek katastralny

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do Uchwały Nr 1/2012

Ad.7.

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej Pan Andrzej Zwara stwierdził prawidłowość zwołanego Walnego Zgromadzenia.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 8.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej poinformowała, że Rada Nadzorcza na podstawie § 113 ust.4 Statutu Spółdzielni zgłosiła dwóch kandydatów na delegatów na V Kongres Spółdzielczości:

1. Katarzyna Hryhorowicz
2. Tadeusz Dorobek

Protokół Komisji z listą kandydatów stanowi załącznik Nr 4 A do protokołu.

Ad. 9

Członek Rady Nadzorczej Pan Leszek Kamiński odczytał sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 05.07.2011r. do 15.05.2012r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do Uchwały Nr 3/2012

Ad. 10.

W dyskusji poruszono następujące tematy:
– rozbudowy pawilonu administracyjno-usługowego przy ul.Krzemowej 2 –
systemu nadzoru osób sprzątających na Osiedlu
– zadłużeń czynszowych członków Sp-ni
– modernizacji placów zabaw
– malowania klatek schodowych
– usterek po remoncie balkonów
– wymiany wodomierzy
– wykupu gruntów
– zwiększenia komunikacji autobusów nocnych
– konserwacji terenów zielonych
– opłat eksploatacyjnych lokali użytkowych
– modernizacji placów zabaw na Osiedlu
– zarządzania nieruchomością obcą
– oświetlenia ledowego

W dyskusji udział wzięli:

S. Linkiewicz, T. Chojnowska, Z. Ściebura, M. Lisicka, St. Witkowski, J. Daciuk, Z. Kulawiak, Z. Bracki, K. Świtka, E. Jeżewska, A. Bielachowicz-Zaborska

Odpowiedzi udzielali:

Tadeusz Dorobek, Bogdan Jasiński, Teresa Wójcik, Bogusława Dybowska.

Ad. 11.

Przewodniczący Zebrania odczytał projekty uchwał:

Projekt Uchwały Nr 1/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011r. oraz sprawozdania finansowego i bilansu za 2011r.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Walne Zgromadzenie Członków przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011r. oraz sprawozdanie finansowe i bilans za 2011r.
– 35głosów „za”, “przeciw” głosów nie było.
Uchwała Nr 1/2012 wraz ze sprawozdaniem Zarządu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały Nr 2/2012 w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2011r.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Walne Zgromadzenie Członków przyjęło i zatwierdziło podział wyniku finansowego Spółdzielni za 2011r.
45 głosów „za”, “przeciw” głosów nie było.
Uchwała Nr 2/2012 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały Nr 3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Walne Zgromadzenie Członków przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 05.07.2011r. do 15.05.2012r.
38 głosów „za”, „przeciw” głosów nie było
Uchwała Nr 3/2012 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Projekt Uchwały nr 4/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku. Walne Zgromadzenie, po głosowaniu absolutorium udzieliło:
Prezesowi Zarządu – Tadeuszowi Dorobkowi
36 głosów „za”, “przeciw” 3 głosy
Z-cy Prezesa Zarządu d/s techn.-inwest. – Bogdanowi Jasińskiemu
37 głosów „za”, “przeciw” 1 głos
Głównej Księgowej – Teresie Wójcik
37 głosów „za”, “przeciw”głosów nie było

Uchwała Nr 4/2012 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Przewodniczący Zebrania odczytał oświadczenie Zarządu w sprawie projektów uchwał i poprawek do projektów uchwał w trybie § 106 ust.3-6 Statutu Sp-ni.

Zarząd Sp-ni oświadcza, że nie wpłynęły żadne projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad od członków Spółdzielni w trybie § 106 ust.4 Statutu Spółdzielni oraz nie wpłynęły poprawki od członków Spółdzielni do projektów uchwał w trybie § 106 ust.5 Statutu Spółdzielni.

Na Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni nie zgłosili wniosków do wykonania przez Zarząd Sp-ni lub Radę Nadzorczą.

Oświadczenie Zarządu w sprawie projektów uchwał i poprawek do projektów uchwał w trybie § 106 ust.3-6 Statutu Sp-ni stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 13

Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów dot. wyboru delegatów Spółdzielni Mieszkaniowej “ORUNIA” w Gdańsku na V Kongres Spółdzielczości stwierdziła, że:

1. Katarzyna Hryhorowicz 2. Tadeusz Dorobek

w głosowaniu blokowym otrzymali 34 głosy „za”, przeciw głosów nie było. Sekretarz Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół z czynności w/w Komisji oraz Uchwałę Nr 5/2012 w sprawie wyboru delegatów Spółdzielni Mieszkaniowej “ORUNIA” w Gdańsku na V Kongres Spółdzielczości. Protokół wraz z Uchwałą nr 5/2012 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 18.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków p. Krzysztof Macanowicz ogłosił zamknięcie Zebrania.