Protokół Nr 9/2015

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 25.08.2015r.

Obecni na posiedzeniu:

 1. Krzysztof Macanowicz – Przewodniczący RN
 2. Leszek Kamiński – Z-ca Przewodniczącego RN
 3. Wiesław Niechwiedowicz – Sekretarz RN
 4. Ewa Babińska – członek
 5. Roman Ciachorowski – członek
 6. Paweł Guziński – członek
 7. Jacek Hryhorowicz – członek
 8. Małgorzata Małkowska – członek
 9. Paweł Piekarek – członek
 10. Magdalena Sawicka – członek
 11. Leszek Wis – członek
 12. Bogumiła Wiśniewska – członek
 13. Małgorzata Wróblewska-Siwiecka – członek
 14. Andrzej Zwara – członek

Zarząd:

 1. Prezes Zarządu – Tadeusz Dorobek
 2. Z-ca Prezesa ds. techniczno-inwestycyjnych – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik

Ad.1.

Porządek obrad został odczytany i przyjęty 11 głosami „za”, przeciw głosów nie było.

Porządek obrad :

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie informacji Zarządu z działalności Spółdzielni za I półrocze 2015r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2015r.
 5. Rozpatrzenie wniosków premiowych dot. członków Zarządu za I półrocze 2015r.
 6. Sprawy wniesione:
  1. pisma, które wpłynęły do Rady Nadzorczej,
  2. informacje z pełnionych dyżurów,
  3. wolne wnioski,
  4. usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad.2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został odczytany i przyjęty bez uwag.

Ad.3

Główna Księgowa przedstawiła informację o wynikach finansowo-gospodarczych Spółdzielni za I półrocze 2015r. Podstawowe wielkości kształtują się następująco:

 1. zasoby zarządzane przez Spółdzielnię na dzień 31.06.2015r. – 89.395,92 m2
  w tym odrębna własność lokali – 32.774,73 m2
 2. zatrudnienie – 32,21 etaty
 3. koszty eksploatacji podstawowej – 2.019,6 tys. zł.
 4. nakłady na remonty – 158,7 tys. zł.
 5. koszty ogółem za dany okres – 4.992,0 tys. zł.
 6. przychody ogółem za dany okres – 5.328,8 tys. zł.

Gospodarka finansowa Spółdzielni za I półrocze 2015r. zakończyła się nadwyżką przychodów nad kosztami w wys. 336,8 tys. zł., w tym podatkiem dochodowym do Urzędu Skarbowego w wys. 48,3 tys. zł. Zadłużenia z tytułu wnoszenia opłat za lokale mieszkalne w I półroczu 2015 zmalały i wynoszą 2,3% rocznego naliczenia opłat.
Sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna i nie występują zagrożenia w jej działalności.
Przewodniczący poszczególnych komisji poinformowali, iż komisje wnoszą o przyjęcie informacji Zarządu.
Rada Nadzorcza Uchwałą nr 10/2015 przyjęła Informację Zarządu z działalności Spółdzielni w I półroczu 2015r. Za uchwałą głosowało 14 osób, przeciw głosów nie było.
Uchwała wraz z informacją Zarządu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.4

Główna Księgowa omówiła projekt korekty planu remontów na 2015r.
Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Nadzorczej poinformowali, iż komisje nie wnoszą uwag do projektu korekty planu remontów.
Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 11/2015 dokonała zmian w planie remontów Spółdzielni na 2015r., w części dotyczącej wysokości nakładów na niektóre pozycje remontów, które w konsekwencji powodują zmniejszenie łącznych nakładów o 32,4 tys. zł.
Za uchwałą głosowało 14 osób, przeciw głosów nie było.
Uchwała Nr 11/2015 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.5

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 12/2015 przyznała premię członkom Zarządu za I półrocze 2015r.
Uchwała Nr 12/2015 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.6 a

 1. Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem od dzierżawców terenu przy ul.Krzemowej dotyczące sprzedaży pawilonu handlowego.
  Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że Komisja zapoznała się ze sprawą i proponuje podtrzymać cenę przyjętą w Uchwale Rady Nadzorczej z dnia 07.07.2015r.
  Rada Nadzorcza postanowiła podtrzymać swoje stanowisko wyrażone w Uchwale nr 9/2015 z dnia 07.07.2015r. 13 osób głosowało za, przeciw głosów nie było.
 2. Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Krajowej Rady Spółdzielczej dotyczącym realizacji publikacji promocyjno-historycznej pt. „Najstarsze Polskie Spółdzielnie – wczoraj i dziś”.
  Rada Nadzorcza nie wyraża zainteresowania wzięciem udziału w powyższym przedsięwzięciu.

Ad. 6b

Na dyżurach członków Rady Nadzorczej w dniach: 03.08. i 17.08.2015r. nie było interesantów.

Ad. 6c

 1. Rada Nadzorcza złożyła wniosek o przygotowanie na następne posiedzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz średniego wynagrodzenia poszczególnych komórek organizacyjnych wraz z narzutami.
 2. P.Wis złożył wniosek o zwiększenie nadzoru nad firmami wykonującymi remonty w budynkach.
 3. P.Ciachorowski zwrócił uwagę na dopilnowanie naprawy zniszczonej zieleni przez firmy wykonujące: remont ul.Krzemowej oraz wymianę rur wodociągowych.
 4. Pan L.Wis złożył wniosek o wystąpienie do Zarządu Lotniska Rębiechowo o rozważenie możliwości zmniejszania częstotliwości lotów samolotów lub przekierowanie lotów na inne tory. W ostatnich latach zwiększył się ruch samolotów i jest to uciążliwe dla mieszkańców.
  Rada Nadzorcza nie poparła tego wniosku
 5. Pan. A.Zwara złożył wniosek aby wystąpić do firmy GPEC ze sprzeciwem na planowane podwyżki cen.
  Główna Księgowa poinformowała, że ceny są zatwierdzane przez URE i nie podlegają zaskarżeniu czy negocjacji.
  Przewodniczący R.N. poddał wniosek pod głosowanie: 1 osoba za przyjęciem wniosku, 10 osób przeciw.

Ad. 6d.

Rada Nadzorcza usprawiedliwiła nieobecność na posiedzeniu p.Jerzego Kurkowskiego.
11 osób głosowało za, przeciw głosów nie było.

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,