Protokół Nr 7/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 04.06.2019 r.

Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej:

 1. Jan Szurek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Wiesław Niechwiedowicz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Leszek Wis – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Ewa Babińska – Członek Rady Nadzorczej
 5. Małgorzata Bogumił – Członek Rady Nadzorczej
 6. Gabriela Eysymontt – Członek Rady Nadzorczej
 7. Rafał Kopczyński – Członek Rady Nadzorczej
 8. Paweł Piekarek – Członek Rady Nadzorczej
 9. Magdalena Sawicka – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

 1. Tadeusz Dorobek – Prezes Zarządu
 2. Bogdan Jasiński – Z-ca Prezesa ds. Techniczno-inwestycyjnych
 3. Teresa Wójcik – Członek Zarządu, Główna Księgowa

Na posiedzenie Rady Nadzorczej zaproszona została Pani Alfreda Zeńko, która wykonała badanie lustracyjne działalności Spółdzielni.

Porządek obrad :

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Przedstawienie i omówienie listu polustracyjnego pełnej działalności Spółdzielni za lata 2016-2018.
 4. Omówienie organizacji obrad Walne Zgromadzenie Członków w 2019 r.
 5. Przyjęcie planu posiedzeń Rady Nadzorczej na II półrocze 2019 r.
 6. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie zmiany opłat na fundusz remontowy w budynku przy ulicy Platynowej 21.
 7. Sprawy wniesione:
  1. pisma, które wpłynęły do Rady Nadzorczej,
  2. informacje z pełnionych dyżurów,
  3. wolne wnioski,
  4. usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

Ad.1

Porządek obrad został odczytany i przyjęty 9 głosami za, przeciw głosów nie było.

Ad.2

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty bez uwag.

Ad.3

Pani Lustrator Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP omówiła List Polustracyjny z dnia 16.05.2019 r. dotyczący lustracji pełnej działalności Spółdzielni, przeprowadzonej w okresie od 21.01.2019 r. do 25.04.2019 r.
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w sposobie prowadzenia, dokumentowania i kontroli prowadzonych przez Spółdzielnie operacji gospodarczych. W okresie objętym lustracją działalność Spółdzielni prowadzona była prawidłowo.
W Liście Polustracyjnym Związek Rewizyjny sformułował dwa wnioski dotyczące:

 1. aktualizacji regulaminów wewnętrznych Spółdzielni po uchwaleniu zmian Statutu w 2018 r.,
 2. stosowania wobec użytkowników lokali nieudostępniających mieszkań dla celów przeprowadzenia okresowych przeglądów technicznych działań wynikających z przepisów ustawowych i statutowych.

Prezes Zarządu oświadczył, iż Zarząd dokonał przeglądu regulaminów wewnętrznych Spółdzielni z czego na 27 regulaminów wewnętrznych 2 poddał aktualizacji i przedstawił do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza uchwałami z dnia 30.04.2019 r. dokonała zatwierdzenia zmian w tych regulaminach. Dotyczy to:

 1. Regulaminu określającego zasady zbywania lokali w trybie przetargów w SM „ORUNIA” w Gdańsku,
 2. Regulaminu tworzenia i gospodarki funduszami.

Odnośnie stosowania wszystkich dostępnych środków w calu wypełnienia obowiązku dokonania przeglądu okresowego mieszkań, Zarząd Spółdzielni stosuje następujące działania:

 • wyznaczane są 2 podstawowe terminy oraz trzeci dodatkowy,
 • w odniesieniu do lokali nieudostępnionych wysyłane są indywidualne pisma informujące o skutkach nieudostępnienia mieszkań i obowiązku wykonania przeglądu we własnym zakresie,
 • w przypadku pojedynczych lokali nieudostępnionych, uprawnione osoby przeprowadzające przeglądy wydają opinie upoważniające do dalszej eksploatacji,
 • o ile przeprowadzający przeglądy techniczne zalecą wyegzekwowanie 100% frekwencji przy przeglądzie, Zarząd Spółdzielni będzie stosował pozostałe do wykorzystania środki sankcyjne w postaci przymusowego wejścia do lokalu.

Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu z wykonania wniosków polustracyjnych.
9 osób głosowało za, przeciw głosów nie było.
Rada Nadzorcza przedstawi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków List polustracyjny z wnioskami.

Ad.4

Rada Nadzorcza omówiła sprawy organizacyjne związane z obradami Walnego Zgromadzenia Członków w 2019 r.

Prezes Zarządu poinformował, iż w trybie § 106 ust. 3 Statutu wpłynęły od członków Spółdzielni dwa żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia dotyczące:

 1. Skreślenia punktu 11 i punktu 12 w kwestii połączenia ulic E.Hoene i Platynowej oraz punktu 13e.
 2. Stwierdzenia nieważności Wniosku-Uchwały zgłoszonej przez Radę Nadzorczą SM „ORUNIA”, dotyczącej wykonania połączenia ulic E.Hoene i Platynowej.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z licznymi protestami mieszkańców osiedla, wnosi o zdjęcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących połączenia ulic E.Hoene i Platynowej.

9 osób głosowało za, przeciw głosów nie było.

Ad.5

Rada Nadzorcza przyjęła Ramowy Plan posiedzeń na II półrocze 2019 r.
9 osób głosowało za, przeciw głosów nie było.

Ramowy plan posiedzeń stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.6

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 11/2019 zmieniła stawki opłat na fundusz remontowy w budynku przy ul.Platynowej 24 w związku z wykonaniem remontu balkonów.

Uchwała stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.7a

Do wiadomości Rady Nadzorczej wpłynęło pismo od najemców lokalu przy ul.Platynowej w sprawie łamania norm współżycia społecznego.

Sprawa została skierowana do Zarządu Spółdzielni wg kompetencji.

Ad.7 b

Na dyżur członka Rady Nadzorczej w dniu 20.05.2019r. i 06.05.2019r. zgłosiła się mieszkanka ul.Uranowej 5 w sprawie przycinki zieleni na osiedlu oraz usterek na balkonie.

Rada Nadzorcza zapoznała się z odpowiedzią Zarządu w powyższej sprawie.

Na dyżur członka Rady Nadzorczej w dniu 03.06.2019r. zgłosiła się mieszkanka ul. Czirenbegra 21 w sprawie sprzeciwu dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku stacji ciepłowniczej przy ul.Czirenberga.

Sprawa została skierowana do Zarządu Spółdzielni wg kompetencji.

Ad.7 c

 1. Pan J.Szurek złożył wniosek o sprawne pomalowanie ławek na osiedlu..
 2. Pani M.Bogumił złożyła wniosek o usunięcie pojemników na śmieci pozostałych ze zlikwidowanych śmietników.
  Z-ca Prezesa poinformował, że Spółdzielnia kilkakrotnie interweniowała w tej sprawie w Zarządu Dróg i Zieleni. Zarząd Spółdzielni ponownie wystąpi w tej sprawie.
 3. Pan W.Niechwiedowicz złożył wniosek o jak najszybsze usunięcie skoszonej trawy z trawników.

Z-ca Prezesa poinformował, iż firma kosząca trawniki miała problemy kadrowe dlatego skoszona trawa została zgrabiona i złożona w wyznaczonych miejscach. Spółdzielnia wyegzekwuje od firmy jak najszybsze wywiezienie trawy.
Wypowiedź uzupełnił Prezes Zarządu oświadczając, że sprawi aby wywóz trawy nastąpił do końca tygodnia, tj. do 07 czerwca br.

Ad.7d

Rada Nadzorcza usprawiedliwiła nieobecność na posiedzeniu Rady: Bogumiły Wiśniewskiej, Doroty Stasiłowicz, Jacka Hryhorowicza i Romana Ciachorowskiego.

9 osób głosowało za, przeciw głosów nie było.

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,