Protokół Nr 6/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 14.05.2019 r.

Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej:

 1. Jan Szurek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Wiesław Niechwiedowicz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Leszek Wis – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Ewa Babińska – Członek Rady Nadzorczej
 5. Roman Ciachorowski – Członek Rady Nadzorczej
 6. Gabriela Eysymontt – Członek Rady Nadzorczej
 7. Paweł Piekarek – Członek Rady Nadzorczej
 8. Magdalena Sawicka – Członek Rady Nadzorczej
 9. Dorota Stasiłowicz – Członek Rady Nadzorczej
 10. Bogumiła Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

 1. Tadeusz Dorobek – Prezes Zarządu
 2. Bogdan Jasiński – Z-ca Prezesa ds. Techniczno-inwestycyjnych
 3. Teresa Wójcik – Członek Zarządu, Główna Księgowa

Porządek obrad :

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie informacji Zarządu z działalności Spółdzielni za I kwartał 2019 r.
 4. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej na Walne Zgromadzenie Członków.
 5. Przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenie Członków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 19 w Gdańsku.
 7. Sprawy wniesione:
  1. pisma, które wpłynęły do Rady Nadzorczej,
  2. informacje z pełnionych dyżurów,
  3. wolne wnioski,
  4. usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

Ad.1

Porządek obrad został odczytany i przyjęty 8 głosami za, przeciw głosów nie było.

Ad.2

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty bez uwag.

Ad.3

Główna Księgowa przedstawiła Informację Zarządu z działalności Spółdzielni za I kwartał 2019 r. Wskaźniki, które charakteryzowały w tym okresie działalności Spółdzielni to:

 1. zasoby zarządzane przez Spółdzielnię na dzień 31.03.2019 r. – 89.545,42 m2
  w tym odrębna własność lokali – 34.470,34 m2
 2. koszty ogółem – 2.838,9 tys. zł.
 3. przychody ogółem – 3.017,5 tys. zł.
 4. koszty eksploatacji podstawowej – 1.130,2 tys. zł.
 5. nakłady na remonty – 49,7 tys. zł.
 6. zatrudnienie – 30,8 etatów

Sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna i nie występują zagrożenia w jej działalności. Działalność Spółdzielni w I kwartale 2019 r. wykazała nadwyżkę wpływów nad kosztami w wys. ca 178,5 tys. zł. Wyniki finansowo-gospodarcze można ocenić pozytywnie, wskaźniki płynności świadczą o pełnym zabezpieczeniu środków finansowych na bieżącą działalność i na realizację zaplanowanych prac remontowych, estetyzacyjnych i inwestycyjnych na osiedlu.
Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej rekomenduje przyjęcie informacji Zarządu z działalności Spółdzielni za I kwartał 2019 r.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 8/2019 przyjęła Informację Zarządu z działalności Spółdzielni w I kwartale 2019 r.
Za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw głosów nie było.
Uchwała wraz z informacją Zarządu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.4

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 9/2019 przyjęła sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej w okresie od 16.05.2018 r. do 30.04.2019 r.
Za Uchwałą głosowało 10 osób, przeciw głosów nie było.
Uchwała wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.5

Przewodniczący Rady Nadzorczej omówił sprawy będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz harmonogram działań związanych z organizacją zebrania.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku przy ul.E.Hoene 6 w dniu 18.06.2019 r. o godz. 18:00.
Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu zostaną dostarczone członkom Sp-ni poprzez wrzucenie do indywidualnych skrzynek listowych na klatkach schodowych.
Materiały na Walne Zgromadzenie wraz z projektami uchwał będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed terminem zebrania, natomiast projekty uchwał mogą być składane przez członków Sp-ni na 15 dni przed terminem zebrania.
Rada Nadzorcza zapoznała się z materiałami na Walne Zgromadzenie Członków i nie wnosi uwag.

Ad.6

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 10/2019 w sprawie darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej nr 19 w Gdańsku na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.
Za uchwałą głosowało 10 osób, przeciw głosów nie było.
Uchwała nr 10/2019 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.7a

Do Rady Nadzorczej nie wpłynęły żadne pisma.

Ad.7 b

Na dyżurach członków Rady Nadzorczej w dniach 15.04.2019 r. i 06.05.2019 r. nie było interesantów.

Ad.7 c

 1. Pan W. Niechwiedowicz poruszył sprawy związane z:
  • doposażeniem terenu rekreacyjnego przy budynku Platynowa 16 w urządzenie zabawowe,
  • przycinką drzew w pasie drogowym przy ul.Świechockiego.
 2. Pan R.Ciachorowski złożył wniosek aby do Długofalowego Planu Remontów na lata 2021-2025 wprowadzić pozycję dotyczącą wymiany starych śmietników na śmietniki półpodziemne.
 3. Pan R. Ciachorowski złożył wniosek aby wystąpić do GZDiZ o wykonanie oznakowania poziomego na wyremontowanym odcinku ul.Uranowej, tj. osi jezdni oraz przejścia dla pieszych .
 4. Z- ca Prezesa ds. techniczno-inwestycyjnych poinformował, ze firma UPS wystąpiła do Spółdzielni o wyrażenie zgody na ułożenie światłowodu na terenie naszego osiedla, na podstawie zapisów Ustawy z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
  Rada Nadzorcza przyjęła informację do wiadomości z uwagą aby teren po zakończeniu prac został przywrócony do stanu pierwotnego.
 5. Z-ca Prezesa poinformował, iż Właścicielki Przedszkola, wynajmujące lokale przy ul.Krzemowej 2, wystąpiły do Spółdzielni z prośbą o dofinansowanie 120 tys. zł. do remontu adaptowanych pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku, z uwagi na stan techniczny niezgodny z obecnymi warunkami określonymi w Prawie Budowlanym. Zdaniem Zarządu do rozważenia jest dofinansowanie docieplenia stropodachu w kwocie ca 5.000 zł. z uwagi na możliwość poprawy warunków ochrony cieplnej budynku.
 6. Główna Księgowa poinformowała, iż został zakończony remont balkonów przy ul.Platynowej 21 i w mc-u czerwcu br. na posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie przedłożona informacja w tej sprawie.
 7. Prezes Zarządu poinformował, iż do Radnych Miasta Gdańska, obecnych na spotkaniu z Radą Nadzorczą w dniu 16.04.2019 r. oraz do władz Miasta zostało wysłane pismo dotyczące poruszanych na spotkaniu spraw.

Ad.7d

Rada Nadzorcza usprawiedliwiła nieobecność na posiedzeniu Rady: Małgorzaty Bogumił, Jacka Hryhorowicza i Rafała Kopczyńskiego.
10 osób głosowało za, przeciw głosów nie było.

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,