Protokół Nr 5/2020

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 06.03.2020r.

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Andrzej Różański
 2. Z-ca Prezesa ds. techn.-inwest. – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds.gosp. rem. – Jolanta Lęcznarowicz
 5. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek obrad :

 1. Informacja o funkcjonowaniu dyżurów domowych w Spółdzielni w 2019r.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Sprawy kadrowe.
 4. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Ad.1

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją o funkcjonowaniu dyżurów domowych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., przedstawioną przez Panią Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki remontowej.

Z informacji wynika, że obowiązujący w Spółdzielni system, polegający na pełnieniu dyżurów przez konserwatorów pozwala na zabezpieczenie skutecznego usuwania awarii i usterek zgłaszanych przez mieszkańców.

Jak wynika z informacji w roku 2019 odnotowano 283 zgłoszenia przyjęte przez dyżurujących konserwatorów. Szczegółowe zestawienie w kategoriach awarii zawarte jest informacji, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji i dokonanej analizie rodzaju zgłaszanych awarii, Zarząd Spółdzielni postanowił szczegółowo zapoznać się ze stanem technicznym instalacji wodno-kanalizacyjnej na posiedzeniu w dniu 17.04.2020r. Informację przygotuje pion techniczny.

Ad.2

 1. Zarząd Spółdzielni zapoznał się z przekazaną przez Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych korespondencją dotyczącą gospodarowania odpadami w mieście Gdańsk, przesłana w dniu 30.01.2020r. do Pani Prezydent Miasta Gdańska.Przedstawiciele Spółdzielni w w/w piśmie postulowali o:
  • uzasadnienie skali podwyżek opłat za wywóz nieczystości,
  • uzasadnienie obciążenia spółdzielni kosztami zajęcia terenu gminnego lub pasa drogowego, na którym usytuowane są altany śmietnikowe,
  • uzasadnienie zmiany zasad ustalania opłat za wywóz nieczystości dla lokali użytkowych.

W odpowiedzi do wnioskodawców Prezydent Miasta Gdańska oraz Wydział Gospodarki Komunalnej w pismach z dnia 31.01.2020r. oraz 25.02.2020r. odnieśli się do przedstawionych pytań.

Treść zapytania i odpowiedzi w załączeniu do protokołu.

Z dokumentów przesłanych przez Urząd Miasta oraz Prezydenta Miasta Gdańska wynika, iż wprowadzone z dniem 01.02.2020r. zmiany w systemie gospodarki odpadami uznają za zasadne i konieczne. W konsekwencji takiego stanowiska w Spółdzielni realizowane będą dotychczasowe działania w tym zakresie.

 1. Pani Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki remontowej przedstawiła wniosek firmy „Baltimed” dotyczący wyrażenia zgody na zmianę zapisów w decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej kąta nachylenia dachu szybu projektowanej windy w budynku przy ul.Krzemowej 16.

Po zapoznaniu się z informacją Zarząd Spółdzielni zobowiązał Pion Techniczny do:

  • przygotowania oceny prawnej możliwości wykonania przebudowy przez firmę BALTIMED,
  • ustalenia z wykonawcą zasad realizacji przedsięwzięcia,

i poinformowanie Zarządu o ustaleniach przed podjęciem ostatecznej decyzji o wykonaniu przebudowy.

Ad. 3

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Spółdzielni z tytułu 40-letniego stażu pracy.

Ad.4

 1. Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 5/2020 w sprawie:

  • nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu lub współczłonkowstwa – 34 osoby,
  • utraty członkostwa z mocy ustawy, w związku ze zbyciem tytułu prawnego do lokalu – 1 osoba.

Postanowienie nr 5/2020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 1. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył sprawę przyjęcia 15 osób w poczet członków w związku ze złożoną deklaracją członkowską.

Uchwała Nr 3/2020 w sprawie przyjęcia w poczet członków stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

słowa kluczowe: , ,