Protokół Nr 5/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 30.04.2019 r.

Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej:

 1. Jan Szurek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Wiesław Niechwiedowicz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Leszek Wis – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Ewa Babińska – Członek Rady Nadzorczej
 5. Małgorzata Bogumił – Członek Rady Nadzorczej
 6. Gabriela Eysymontt – Członek Rady Nadzorczej
 7. Jacek Hryhorowicz – Członek Rady Nadzorczej
 8. Rafał Kopczyński – Członek Rady Nadzorczej
 9. Paweł Piekarek – Członek Rady Nadzorczej
 10. Magdalena Sawicka – Członek Rady Nadzorczej
 11. Dorota Stasiłowicz – Członek Rady Nadzorczej
 12. Bogumiła Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

 1. Tadeusz Dorobek – Prezes Zarządu
 2. Bogdan Jasiński – Z-ca Prezesa ds. Techniczno-inwestycyjnych
 3. Ewa Babska-Dawidziak – Z-ca Głównej Księgowej

Porządek obrad :

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 3. Rozpatrzenie informacji Zarządu w sprawie wnoszenia opłat za mieszkania i wniosków o wszczęcie postępowania w stosunku do osób zalegających z opłatami.
 4. Przedstawienie przez Zarząd założeń do Długofalowego Planu Remontów na lata 2021-2025.
 5. Rozpatrzenie i uchwalenie zmian w Regulaminach:
  1. określającym zasady zbywania praw do lokali w SM „ORUNIA” w trybie przetargu,
  2. tworzenia i gospodarki funduszami.
 6. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot. korekty Planu finansowo-gospodarczego na 2019r. związanej z:
  • zmianą umowy o obsłudze prawnej Spółdzielni,
  • zmianą kosztów robót remontowych odcinka ulicy Krzemowej (przy szkole)
  • wykonaniem szlaku pieszego łączącego budynki Krzemowa 10 z Krzemową 6,
  • wykonaniem zabezpieczenia trawników płytami MEBA przy budynku Platynowa 26.
 7. Rozpatrzenie zmiany wynagrodzenia dla Członków Zarządu.
 8. Sprawy wniesione:
  1. informacja dotycząca wniosków o nadanie odznaczeń Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego,
  2. pisma, które wpłynęły do Rady Nadzorczej,
  3. informacje z pełnionych dyżurów,
  4. wolne wnioski,
  5. usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

Ad 1

Porządek obrad został odczytany i przyjęty 11 głosami za, przeciw głosów nie było.

Ad 2

Protokoły z poprzednich posiedzeń Rady Nadzorczej zostały przyjęte bez uwag.

Ad 3

Z-ca Głównej Księgowej przedstawiła informację o zadłużeniach osób posiadających lokale w Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych.
Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie posiadało 17 osób na kwotę 160,6 tys. zł, wskaźnik zadłużenia w Spółdzielni kształtuje na poziomie poniżej 4% od kilku lat, tym nie mniej występują indywidualne przypadki zadłużonych lokali, które wymagają bieżącego monitorowania. Wszystkie sprawy są w postępowaniu sądowo-komorniczym, mają charakter długotrwałych i uciążliwych postępowań a nadto największy niepokój budzą lokale obciążone hipotekami.
Na posiedzenie Rady Nadzorczej zostały zaproszone 3 osoby zamieszkałe przy ulicy Krzemowej 6, Dominika 7, E. Hoene 1, które posiadają zadłużenie powyżej 5 m-cy.
Dwie z zaproszonych osób nie przybyły, natomiast zgłosił się mieszkaniec zam. przy ul.E. Hoene 1, który wyjaśnił swoją kłopotliwą sytuację finansową. Dokonał wpłaty 7.000,00zł na poczet zadłużenia i zadeklarował, że brakującą kwotę 1.300,00 zł uiści w następnym tygodniu, tj. do dnia 10 maja 2019 r.
Dane osobowe znajdują się w aktach Rady Nadzorczej (informacja podlegająca ochronie).
Informacja o zadłużeniach osób posiadających lokale w Spółdzielni stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4

Z-ca Prezesa przedstawił informację na temat założeń do Długofalowego Planu Remontów w zasobach Spółdzielni na lata 2021-2025.
W związku ze zmieniającymi się wynagrodzeniami i zmianami cen materiałów budowlanych plan długofalowy przygotowany zostanie na okres 5 lat na podstawie cen z 2019 r.
Projekt zakłada dwa warianty:

Wariant I – nie przewiduje się dociepleń elewacji budynków z wielkiej płyty
Wykonywane będą standardowe i cykliczne prace remontowe w tym: malowanie elewacji, klatek
schodowych, remonty obudów śmietnikowych.
Koszt szacunkowy ok. 4,1 mln zł – stawka średnia ok. 0,83 zł/m2 p.u. miesięcznie przez 5 lat.

Wariant II – przewiduje docieplenia elewacji budynków z wielkiej płyty
Wykonane będą prace standardowe i cykliczne w ograniczonym zakresie niezbędnym do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym w tym malowanie elewacji.
Wariant nie przewiduje malowania klatek schodowych.
Koszt szacunkowy dociepleń ok. 7,0 mln zł – stawka średnia ok. 2,76 zł/m2 p.u. miesięcznie przez 5 lat.
Koszt szacunkowy prac standardowych i cyklicznych ok.2,79 mln
Średnia stawka 0,56 zł/ m2 p.u. miesięcznie przez 5 lat.
Rada Nadzorcza po dyskusji przyjęła informację i wnosi aby na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków poinformować o powyższych zamierzeniach mieszkańców.
Informacja o założeniach do Długofalowego Planu Remontów na lata 2021-2025 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 6/2019 przyjęła Aneks Nr 1 do Regulaminu określającego zasady zbywania praw do lokali w SM „ORUNIA” w trybie przetargu.
Za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw głosów nie było.
Uchwała nr 5/2019 wraz z Aneksem nr 1 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 7/2019 przyjęła Aneks Nr 1 do Regulaminu tworzenia i gospodarki funduszami w Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia”
Za uchwałą głosowało 12 osób, przeciw głosów nie było.
Uchwała nr 6/2019 wraz z Aneksem nr 1 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 6

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia” w Gdańsku przedłożył wnioski do Rady Nadzorczej dot. korekty Planu finansowo-gospodarczego na 2019 r. związane ze:

 1. zmianą umowy obsługi prawnej Spółdzielni
  Zarząd Sp-ni wniósł wniosek o wyrażenie zgody na zmianę umowy o obsługę prawną Spółdzielni oraz ujęcie w korekcie planu finansowo-gospodarczego na 2019 r. zwiększenia wynagrodzenia za obsługę prawną o kwotę 10.000,00 zł. Obecna umowa obowiązuje bez zmian od 2012 roku, kancelaria Prawna obsługująca Sp-nię, wobec wzrostu w ciągu minionych 7 lat kosztów obsługi prawnej, wystąpiła z prośbą o podwyższenie stawki.

  Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na powyższe.
  11 głosów za, przeciw głosów nie było.

 2. wzrostem kosztów robót remontowych odcinka ulicy Krzemowej (przy szkole)
  Zarząd Sp-ni wniósł o wyrażenie zgody na ujęcie w korekcie Planu Remontów na 2019 r. zwiększenia kosztów w pozycji Naprawa Dróg, chodników i schodów terenowych o kwotę 55,6 tys. zł. na remont nawierzchni ulicy Krzemowej o powierzchni 900m2 (przy szkole).

  Rada Nadzorcza przyjęła wniosek.
  12 głosów za, przeciw głosów nie było.
  Wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 3. wykonaniem ścieżki z płyt chodnikowych łączącej budynki Krzemowa 10 z Krzemową 6
  Zarząd Sp-ni wniósł o wyrażenie zgody na wykonanie ścieżki z płyt chodnikowych pomiędzy w/w budynkami w celu umożliwienia wyjazdu przez osoby niepełnosprawne ze zjazdu balkonowego budynku Krzemowa 10. Zjazd ten ma być wykonany ze środków Centrum Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
  Orientacyjny koszt wykonania ścieżki z płyt chodnikowych wynosi 4.000,00zł netto.

  Rada Nadzorcza przyjęła powyższy wniosek.
  11 głosów za, przeciw głosów nie było.
  Wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 4. wykonaniem zabezpieczenia trawników płytami MEBA przy budynku Platynowa 26
  i utworzeniem dodatkowych miejsc parkingowych. Zarząd Sp-ni wniósł o wyrażenie zgody na wykonanie zabezpieczenia trawników z około 120 m2 płyt, na których będzie mogło parkować 11 samochodów.
  Wykonanie powyższego wniosku zrealizowane zostanie z funduszu remontowego-wspólnego.
  Szacunkowy koszt to ok. 27.500,00zł brutto.

  Rada Nadzorcza przyjęła wniosek pozytywnie.
  11 głosów za, przeciw głosów nie było.
  Wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 7

Rada Nadzorcza postanowiła przyznać podwyżkę wynagrodzenia dla Członków Zarządu w wys. 2% w terminie uruchomienia zmiany wynagrodzeń dla pracowników Spółdzielni.
7 głosów za, przeciw głosów nie było.

Ad 8 a

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółdzielni, postanowiła wystąpić z wnioskiem do Krajowej Rady Spółdzielczej o nadanie odznaczeń „Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego” dla 9 osób – 5 działaczy oraz 4 pracowników Sp-ni.

Ad 8 b

Do Rady Nadzorczej wpłynęło pismo Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. E. Hoene 6 w sprawie dofinansowania nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2018/2019.
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na dofinansowanie nagród dla uczniów w wys. 1.000,00 zł.
11 osób opowiedziało się za, przeciw głosów nie było.
Sprawa zostanie wniesiona do porządku obrad Rady Nadzorczej w miesiącu maju br. celem podjęcia wiążącej uchwały.

Ad 8 c

Na dyżurach członków Rady Nadzorczej w dniach 01.04.2019r. oraz 15.04.2019 r. nie było interesantów.

Ad 8 d

Pan Wiesław Niechwiedowicz poruszył sprawy:

 • rozjeżdżania trawników, które są dewastowane m.in. przy tymczasowym przystanku komunikacji miejskiej.
 • przedłużenia ulicy E. Hoene do Platynowej wraz ze zmianą organizacji ruchu drogowego jako ulica jednokierunkowa.

Rada Nadzorcza zwróciła się do Zarządu o nadzór nad przywróceniem do stanu pierwotnego terenów zielonych zniszczonych podczas zmiany organizacji komunikacji miejskiej.

Rada Nadzorcza zobligowała Zarząd do wprowadzenia wniosku Rady Nadzorczej dot. przedłużenia ulicy E.Hoene i Platynowej pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków.
10 osób głosowało za, przeciw głosów nie było.

Prezes Zarządu poinformował członków Rady Nadzorczej, że Walne Zgromadzenie Członków
zostanie zwołane na 18 czerwca 2019 r., poinformował również, że 25 kwietnia br. zakończyła się lustracja Spółdzielni za lata 2016-2018, list polustracyjny zostanie w najbliższym czasie przesłany przez Związek Rewizyjny SMRP.

Ad 8 e

Rada Nadzorcza usprawiedliwiła nieobecność członka Rady Pana Romana Ciachorowskiego na obecnym posiedzeniu.
11 osób głosowało za, przeciw głosów nie było.

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,