Protokół Nr 3/2021

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 01.02.2021r.

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Andrzej Różański
 2. Z-ca Prezesa ds. tech.-inwestycyjnych – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki rem. – Jolanta Lęcznarowicz
 5. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek obrad:

 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji.
 3. Informacja o przekształceniach własnościowych lokali spółdzielczych.
 4. Informacja o lokalach użytkowych Spółdzielni.
 5. Informacja o stanie technicznym lokali użytkowych.
 6. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Ad.1

Protokół z poprzedniego posiedzenia został odczytany i przyjęty bez uwag.

 

Ad.2 

Zarząd przyjął informację, przedstawioną przez Panią Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki remontowej, dotyczącą bieżącej eksploatacji z zaleceniem, aby w przypadkach uporczywego gromadzenia różnego rodzaju rzeczy i przedmiotów w częściach wspólnych budynku podejmować systemowe działania łącznie z obciążeniem właściciela wystawionych przedmiotów.

Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Ad.3

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją o stanie przekształceń własnościowych w Spółdzielni przedstawioną przez Kierownika Biura Zarządu i nie wnosi uwag do informacji.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.4

Zarząd Spółdzielni przyjął Informację o lokalach użytkowych i opłatach, przedstawioną przez Główna Księgową.

Zarząd nie wnosi uwag do przedłożonego materiału z zastrzeżeniem dotyczącym większego zadłużenia dzierżawcy parkingu.

Informacja o lokalach użytkowych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.5

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z Informacją o stanie technicznym lokali użytkowych, przedstawioną przez Panią Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki remontowej.

Informacja odzwierciedla stan techniczny lokali na podstawie wizji przeprowadzonej przez pracowników Spółdzielni. Po analizie zaprezentowanych w informacji uwag Zarząd Spółdzielni zobowiązuje dział techniczny do przedstawienia propozycji rozwiązania zgłoszonych w dokumencie problemów.

Informacja o stanie technicznym lokali użytkowych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.6

Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 1/2021 w sprawie:

 • nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 2 osoby,
 • Utraty członkostwa z mocy ustawy – 1 osoba.

Postanowienie nr 1/2021 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Na tym protokół zakończono.

 

słowa kluczowe: , ,