Protokół Nr 3/2020

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 07.02.2020r.

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Andrzej Różański
 2. Z-ca Prezesa ds. techn.-inwest. – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds.gosp. rem. – Jolanta Lęcznarowicz
 5. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek obrad :

 1. Informacja o przekształceniach własnościowych lokali spółdzielczych.
 2. Informacja o lokalach użytkowych Spółdzielni: stan ilościowy, powierzchnia, forma użytkowania, wymiar i zmiany opłat, wpływy, zaległości, stan postępowań z dłużnikami.
 3. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Ad.1

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją o stanie przekształceń własnościowych w Spółdzielni, wg stanu na dzień 31.01.2020r., przedstawioną przez Kierownika Biura Zarządu,

Po przeprowadzonej dyskusji stwierdzono, że liczba ustanowionych w 2019r. oraz na początku 2020 r. odrębnych własności nie powoduje obowiązku wyłączenia poszczególnych nieruchomości z mocy prawa jako wspólnoty mieszkaniowe. Udział odrębnych własności 37,7% w zasobach Spółdzielni świadczy o zmniejszającym się zainteresowaniu zmianą formy władania lokali przez mieszkańców.

Informacja o przekształceniach własnościowych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2

Główna Księgowa przedstawiła informację o lokalach użytkowych i opłatach, wg stanu na dzień 31.12.2019r. Z informacji wynika, że w zasobach Spółdzielni jest 39 lokali i pomieszczeń użytkowych, z czego 13 na warunkach spółdzielczego prawa lub odrębnej własności, pozostałe stanowią własność wspólną. W 2019 r. łączne przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz czynszu najmu wyniosły brutto 1.235 tys. zł.

Główna Księgowa omówiła także sprawy związane z windykacją należności z tytułu naliczonych opłat. Z informacji wynika, że na koniec roku obrachunkowego średni poziom zadłużeń lokali użytkowych i nieruchomości wyniósł 2,9%. Zarząd ocenia, iż tak dobry wskaźnik jest efektem systematycznie i skutecznie prowadzonej polityki zarządzania nieruchomościami. Zarząd uznaje także, iż należy prowadzić systematyczne działania zmierzające do zwiększenia podaży powierzchni użytkowych oraz bieżące analizy możliwości zwiększenia liczby lokali i powierzchni przeznaczonej na wynajem.

Informacja o lokalach użytkowych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.3

 1. Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 3/2020 w sprawie:

  • nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 1 osób,
  • utraty członkostwa z mocy ustawy, w związku ze zbyciem tytułu prawnego do lokalu – 2 osoby.

Postanowienie nr 3/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 1. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył sprawę przyjęcia 13 osób w poczet członków w związku ze złożoną deklaracją członkowską.

Uchwała Nr 2/2020 w sprawie przyjęcia w poczet członków stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

słowa kluczowe: , ,