Protokół  Nr 27/2020

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 21.12.2020r.

 

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Andrzej Różański
 2. Z-ca Prezesa ds. tech.-inwestycyjnych – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki rem. – Jolanta Lecznarowicz
 5. Koordynator ochrony danych – Grażyna Częścik
 6. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek obrad:

 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji.
 3. Informacja o wynikach przeglądów technicznych budynków i obiektów Spółdzielni.
 4. Informacja dot. stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.
 5. Przyjęcie planu posiedzeń Zarządu na I półrocze 2021 r.
 6. Omówienie i przyjęcie Instrukcji kancelaryjnej SM „ORUNIA”.
 7. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
 8. Sprawy wniesione.

 

Ad.1  

Protokół z poprzedniego posiedzenia został odczytany i przyjęty bez uwag.

 

Ad.2   

Zarząd przyjął informację, przedstawioną przez Panią Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki remontowej, dotyczącą spraw eksploatacyjnych wraz informacją uzupełniającą dotyczącą przygotowań osiedla w przypadku obfitych opadów śniegu. W takcie dyskusji nad przedłożonymi informacjami, Zarząd zapoznał się także z uwagami mieszkańców dotyczącymi segregacji odpadów oraz konsekwencji wynikających z możliwych karnych opłat za brak segregacji.

Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Ad.3    

Zarząd Spółdzielni przyjął Informację o wynikach przeglądów technicznych budynków mieszkalnych i obiektów Spółdzielni wykonanych w 2020 r., przedstawioną przez Panią Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki remontowej.

Osiągnięty poziom przeglądów w okolicach 90% lokali jest zadawalający gdyż pozwala na stwierdzenie, iż budynki i obiekty są sprawne technicznie i mogą być użytkowane. Wyjątek stanowi przegląd instalacji elektrycznej, który z uwagi na pandemię realizowany będzie w 2021 r. Wynikające z przeglądów niezbędne naprawy wykonywane będą przez służby Spółdzielni w następnych okresach.

Zarząd Spółdzielni z satysfakcją i uznaniem przyjął zaangażowanie pionu technicznego w sprawne przeprowadzenie przeglądów o czasie panującej epidemii.

Informacja o przeglądach stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.4

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją, przedstawioną przez Koordynatora ds. ochrony danych osobowych, dotyczącą stosowania przepisów o ochronie danych, na którą składają się:

 • Protokół z przeglądu zasad przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Raport ze sprawdzenia stanu zabezpieczeń danych osobowych w systemie informatycznym.

Dokumenty te stanowią kompletną analizę stanu stosowania przepisów RODO w Spółdzielni i stanowić będą podstawę do dalszych działań w tym zakresie. Zarząd zobowiązuje koordynatora ds. ochrony danych do przedstawienia w terminie do 31.03.2021 r. informacji na temat realizacji wynikających z powyższych dokumentów zaleceń dotyczących systemu teleinformatycznego.

Informacja o ochronie danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.5

Zarząd Spółdzielni przyjął ramowy plan posiedzeń na I półrocze 2021 r.

Ramowy plan stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.6

Zarząd Spółdzielni Uchwałą Nr 20/2020 zatwierdził Instrukcję Kancelaryjną Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA”.

Instrukcja kancelaryjna stanowi integralną część uchwały.

 

Ad.7

Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 20/2020 w sprawie:

 • nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu –

1 osoba.

 • Utraty członkostwa z mocy ustawy – 1 osoba.

Postanowienie nr 20/2020 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad.8

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wniosek Kierownika Biura Zarządu w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej celem likwidacji składników majątkowych, które utraciły swoją wartość na skutek zniszczenia.

Wniosek o powołanie komisji likwidacyjnej stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

słowa kluczowe: , ,