Protokół Nr 26/2020

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 07.12.2020r.

 

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Andrzej Różański
 2. Z-ca Prezesa ds. tech.-inwestycyjnych – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki rem. – Jolanta Lecznarowicz
 5. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla
 6. Administrator Osiedla – Paweł Rakowski

 

Porządek obrad:

 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji.
 3. Informacja o stanie bhp, poż, oraz obrony cywilnej w Spółdzielni.
 4. Przyjęcie części opisowej Informacji o wynikach finansowo-gospodarczych Spółdzielni za 3 kwartały 2020 r.
 5. Informacja Radcy Prawnego o stanie spraw sądowych i egzekucyjnych.
 6. Sprawy kadrowe.
 7. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

 

Ad.1   

Protokół z poprzedniego posiedzenia został odczytany i przyjęty bez uwag.

 

Ad.2

Zarząd przyjął informację, przedstawioną przez Panią Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki remontowej, dotyczącą spraw eksploatacyjnych i nie wnosi uwag.

Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z Informacją Administratora Osiedla sporządzoną na okoliczność naklejenia na kontenery na odpady szklane tzw. „czerwonych kartek” przez pracowników firmy wywożącej odpady. W związku z powyższą sytuacją Zarząd zalecił aby Administrator osiedla przeprowadził dodatkowy instruktaż gospodarzy budynków w sprawie codziennych przeglądów punktów gromadzenia odpadów oraz przekazywania bieżących informacji z przeglądów.

Zarząd  przyjął informację Administratora Osiedla stwierdzając, iż ocena i analiza segregacji odpadów winna być prowadzona na bieżąco.

Informacja Administratora Osiedla stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.3 

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z Analizą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż i obrony cywilnej w SM „ORUNIA” za okres od 25.05.2020 r. do 07.12.2020 r.   przedstawioną przez St. Inspektora BHP.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd stwierdził, iż należy utrzymać dotychczasowe zasady organizacji i nadzoru omawianych obszarów, a w okresie pandemii w szczególny sposób należy  przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zarówno pracowników jak i kontrahentów, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Nadto Zarząd zaleca Inspektorowi ds. BHP przeprowadzenie weryfikacji obowiązku  używania maseczek ochronnych przez osoby wykonujące pracę w jednym pokoju biurowym w sytuacji,  gdy w pomieszczeniach znajdują się dodatkowe zabezpieczenia.

Ze wstępnej oceny wynika, iż pracownicy Spółdzielni pracują w warunkach bezpiecznych i nie ma konieczności przebywania w pokoju w maseczkach ochronnych.

Analiza stanu bezpieczeństwa  stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.4

Zarząd Spółdzielni, po ponownej weryfikacji, zatwierdził część opisową Informacji Zarządu za 3 kwartały 2020 r.

Informacja Zarządu  stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.5

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z przedstawioną przez Radcę Prawnego Informacją o sprawach przekazanych do prowadzenia i toczących się w okresie od 15.09.2020 r. do 16.11.2020r. i postanowił przyjąć informację, z zaleceniem dalszego prowadzenia spraw, w szczególności tych, które wymagają długotrwałych działań.

Informacja o stanie spraw sądowych stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad.6

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Spółdzielni za 50-letni staż pracy.

Wniosek o wypłatę nagrody stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad.7

Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 19/2020 w sprawie:

 • nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 6 osób.
 • Utraty członkostwa z mocy ustawy – 7 osób.

Postanowienie nr 19/2020 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

słowa kluczowe: , ,