Protokół Nr 25/2014

z posiedzenia Zarządu SM ORUNIA w Gdańsku odbytego w dniu 18.12.2014r.

Obecni na posiedzeniu:
1. Prezes Zarządu – Tadeusz Dorobek
2. Z-ca Prezesa ds. techniczno-inwestycyjnych – Bogdan Jasiński
3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
4. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek posiedzenia:

1. Informacja o wynikach przeglądów technicznych budynków i obiektów Spółdzielni.
2. Przyjęcie planu posiedzeń Zarządu na I półrocze 2015 r.
3. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Ad.1

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją o przeglądach technicznych instalacji w budynkach w 2014r.
Z informacji wynika, że wymagane przepisami Prawa budowlanego przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, gazowej i wentylacji zostały przeprowadzone w IV kwartale 2014r. W wyniku przeglądów przeprowadzonych przez firmy posiadające stosowane uprawnienia udało się dotrzeć do ponad 96% lokali i nie stwierdzono zagrożeń, które uniemożliwiałyby dalszą eksploatację budynków. Przeprowadzone przeglądy techniczne budynków również w IV kwartale 2014r. potwierdziły, że budynki i obiekty znajdują się w stanie pozwalających na ich użytkowanie. Odnośnie działań dotyczących lokali, które nie zostały poddane przeglądowi, komórka techniczna przedstawi informację uzupełniającą do końca stycznia 2015r.
Informacja o przeglądach technicznych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2

Zarząd Spółdzielni przyjął ramowy plan posiedzeń Zarządu na I półrocze 2015r.
Ramowa plan posiedzeń Zarządu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.3

Zarząd Spółdzielni rozpatrzył sprawę przyjęcia w poczet członków w związku z aktem kupna-sprzedaży 1 lokalu.
Uchwała Nr 17/2014 w sprawie przyjęcia w poczet członków stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

słowa kluczowe: , ,