Protokół  Nr 25/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 20.12.2019 r.

  Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Tadeusz Dorobek
 2. Z-ca Prezesa ds. techniczno-inwest. – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds. gosp. Rem. – Jolanta Lęcznarowicz
 5. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

 

Porządek obrad :

 1. Informacja o wynikach przeglądów technicznych budynków i obiektów Spółdzielni.
 2. Informacja dotycząca wdrożenia oraz stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Przyjęcie Planu posiedzeń Zarządu na I półrocze 2020 r.
 4. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
 5. Omówienie i przyjęcie Protokołu z inwentaryzacji w Spółdzielni.
 6. Sprawy wniesione.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczył Pan Andrzej Różański – wybrany przez Radę Nadzorczą Prezes Zarządu od 01.01.2020 r.

 

Ad.1

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją o przeglądach technicznych budynków i obiektów w Spółdzielni w 2019 r.

Z informacji wynika, że wszystkie budynki, które zostały poddane przeglądom posiadają dopuszczenie do dalszego użytkowania, chociaż nie wszystkie mieszkania poddały się procedurze przeglądu. W odniesieniu do posiadaczy tych lokali wystosowane zostaną pisma zobowiązujące do wypełnienia obowiązku przeglądu okresowego.

 

Informacja o przeglądach stanowi  załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją koordynatora ds. ochrony danych osobowych o stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w okresie od 21.12.2018 r. do 20.12.2019 r.

W Spółdzielni stosowane są przepisy o ochronie danych osobowych dostosowane do wymagań, które określiło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) tzw. RODO oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych.

W okresie, którego dotyczy informacja nie stwierdzono naruszeń w stosowaniu ochrony danych osobowych w Spółdzielni.

 

Informacja dotycząca stosowania przepisów o ochronie danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.3

Zarząd Spółdzielni przyjął Ramowy Plan posiedzeń Zarządu na I półrocze 2020 r.

Ramowy Plan posiedzeń stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.4

 1. Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 21/2019 w sprawie:
 • nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu oraz współczłonkostwa  – 5 osób,
 • utraty członkostwa z mocy ustawy, w związku ze zbyciem tytułu prawnego do lokalu – 1 osoba.

Postanowienie nr 21/2019 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

 1. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył sprawę przyjęcia 4 osób w poczet członków w związku z aktem nabycia  lokalu mieszkalnego.

Uchwała Nr 19/2019 w sprawie przyjęcia w poczet  członków stanowi załącznik nr 5 do protokołu

 

Ad.5

Zarząd Spółdzielni zatwierdził Protokół z inwentaryzacji majątku Spółdzielni z dnia 18.12.2019 r.

Zarząd Spółdzielni postanowił powołać Komisję Likwidacyjną celem likwidacji przedmiotów, które uległy zniszczeniu podczas eksploatacji.

 

Protokół z inwentaryzacji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

słowa kluczowe: , ,