Protokół  Nr 24/2020

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 02.11.2020r.

 

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Andrzej Różanski
 2. Z-ca Prezesa Zarządu ds.tech.-inwestycyjnych     – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu – Jolanta Lęcznarowicz
 5. 5.Administrator Osiedla                                            –  Paweł Rakowski
 6. St.Inspektor ds. członkowskich – Dorota Kozłowska

Porządek obrad:

 1. 1.Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Informacja o działalności społeczno-kulturalnej w Spółdzielni.
 3. Informacja o planie akcji zimowej.
 4. Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji.
 5. Analiza zużycia wody w Spółdzielni.
 6. Sprawy różne i wniesione.

 

Ad.1

Protokół z poprzedniego posiedzenia został odczytany i przyjęty bez uwag.

 

Ad.2

Najemca Klubu „KOS” przedstawiła informację dotyczącą działalności społeczno-kulturalnej w okresie 01.09.2019-01.09.2020r. Informując jednocześnie ,iż wszystkie zajęcia, spotkania i imprezy na terenie Klubu odbywały się od 01.09.2019 tylko do 13.03.2020. Z dniem 13.03.2020 Klub w związku z epidemią COVID-19 został zmuszony do zawieszenia działalności z 11 najemcami , tylko 3 najemców nie wypowiedziało umów. W chwili  obecnej Klub ma podpisane 2 umowy najmu, pozostali najemcy rozliczają się wyłącznie z wykorzystanych godzin. Na chwilę obecną w klubie bez zmian  odbywają się tylko  zajęcia dla dzieci, zawieszone są zajęcia dla dorosłych zaplanowane z budżetu Rady Dzielnicy.

Zarząd Spółdzielni przyjął informację z działalności Klubu „Kos” informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Ad.3

Zarząd Spółdzielni wysłuchał i przyjął przedstawione przez Administratora Osiedla główne założenia akcji zima 2020/2021.Zarząd zalecił  przeprowadzenie analizy kosztu  zakupu urządzenia do usuwania z chodników Spółdzielni piasku rozsypanego po zimnie .

Założenia planu Akcja zima 2020/2021 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad4

Zarząd przyjął informację dotyczącą bieżącej eksploatacji przedstawioną przez Panią Pełnomocnik Zarządu ds. gosp. remontowej. Informacja została uzupełniona o dane dotyczące remontu balkonów Krzemowa 6 i Hoene7. W ocenie Pełnomocnik Zarządu ds. gosp. Remontowej oraz Z-cy Prezesa Zarządu firma „SKORPION” wykonująca remont balkonów uzyskała pozytywną opinię.

Informacja z bieżącej działalności stanowi załącznik nr 3  do protokołu.

 

Ad.5

Z-ca Prezesa  przedstawił analizę zużycia wody w okresie od 01.06.2020 do 30.09.2020r. Problem dotyczy rozbieżności między sumą odczytów wodomierzy w mieszkaniu a odczytami wodomierzy głównych w kilku budynkach. Z informacji wynika, iż po zbilansowaniu w podanym okresie  zużycia wody na całym osiedlu  rozbieżność    pomiędzy licznikami dostawcy (pomiar na przyłączach) a licznikami odbiorcy (pomiar w lokalach) nie dobór wody wynosi 3% .

Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd Spółdzielni postanowił, iż Dział Techniczny będzie prowadził analizę jak do tej pory i kontrolował budynki o dłużej rozbieżności wskazań wodomierzy. Kontynuowane będą negocjacje z SAUR NEPTUN S.A. w sprawie zmian zasad fakturowania oraz analiza możliwości wykonywania zdalnego odczytu stanów wodomierzy głównych.

 

Ad.6

 1. Pismo Oruńskiej Akademii Przedszkolaka
  Zarząd Spółdzielni zapoznał się z treścią pisma i postanowił wysłać zapytania uzupełniające w celu uzyskania   dodatkowych  informacji. Do sprawy wróci na posiedzeniu w dniu 16.11.2020r.
 1. Pismo Dyrektora szkoły
  Zarząd Spółdzielni zapoznał się z treścią pisma w sprawie wsparcia dofinansowania zakupu nowego sztandaru.Zarząd przychyla się do prośby Dyrektora Szkoły i przygotuję na najbliższe posiedzenie   Rady Nadzorczej wniosek o udzielenie darowizny na rzecz szkoły w kwocie 3.500,-zł. w celu zaopiniowania.
 1. Pismo w sprawie montażu dodatkowych urządzeń do ćwiczeń.
  Zarząd Spółdzielni po zapoznaniu się z pismem polecił udzielenie wnioskodawcy pisemnej odpowiedzi  w sprawie możliwości w przyszłości zamontowania urządzeń do ćwiczeń.
 1. Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 17/2020 w sprawie:
  • Nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 1 osoba,
 1. Zarząd przedyskutował zagrożenia pracy w Spółdzielni podczas epidemii i podtrzymuje przestrzeganie zasad wydanych w Zarządzeniu nr 21/2020 w sprawie organizacji pracy w czasie stanu epidemii.
 2. Zarząd omówił zaawansowanie wdrażania systemu informatycznego. Prezes przypomniał, że 06.11.2020 rozpoczynają się pierwsze szkolenia pracowników z obsługi programu „Dom 5” przeprowadzone przez firmę Sacer i w związku z tym, należy zorganizować bieżącą pracę aby wszyscy mogli uczestniczyć w zajęciach.

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

słowa kluczowe: , ,