Protokół  Nr 24/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 19.12.2019 r.

 Obecni na posiedzeniu:

  1. Prezes Zarządu – Tadeusz Dorobek
  2. Z-ca Prezesa ds. techniczno-inwest. – Bogdan Jasiński
  3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
  4. Przedstawiciel Załogi – Zbigniew Krzykowski
  5. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

 

Porządek obrad :

  1. Omówienie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz wybór instytucji finansowej do prowadzenia PPK w Spółdzielni.

Ad.1

Zarząd Spółdzielni postanawia dokonać wyboru PZU jako instytucji finansowej  prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Spółdzielni Mieszkaniowej  „ORUNIA”.

Wybór został dokonany w uzgodnieniu z Przedstawicielem Załogi SM „ORUNIA”.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

słowa kluczowe: , ,