Protokół  Nr 23/2020

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 19.10.2020r.

 

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Andrzej Różański
 2. Z-ca Prezesa ds. tech.-inwestycyjnych – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki rem. – Jolanta Lecznarowicz
 5. Administrator Osiedla – Paweł Rakowski
 6. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

 

Porządek obrad:

 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Informacja o przygotowaniu zasobów mieszkaniowych do zimy, plan akcji zimowej.
 3. Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji.
 4. Informacja o opłatach za lokale, wnioski do Rady Nadzorczej.
 5. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
 6. Sprawy wniesione.

 

Ad.1 

Protokół z poprzedniego posiedzenia został odczytany i przyjęty bez uwag.

 

Ad.2  

Zarząd Spółdzielni, po wysłuchaniu informacji Administratora Osiedla dotyczącej przygotowań zasobów do zimy, zobowiązał Administratora do przygotowania na posiedzenie Zarządu w dniu 02.11.2020 r. Planu akcji zimowej zawierającego:

 • wnioski z przeglądu pojemników na piasek,
 • informację z przeglądu narzędzi do odśnieżania i walki z gołoledzią,
 • analizę ryzyka dotyczącą zabezpieczenia odśnieżania w okresie zimowym poprzez. umowę z firmą o gotowość do pracy lub wariantowo zlecanie odśnieżania w momencie wystąpienia opadów.

Informacja o przygotowaniach do zimy stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Ad.3

Zarząd Spółdzielni przyjął informację, przedstawioną przez Pełnomocnika Zarządu ds. gospodarki remontowej, dotyczącą spraw eksploatacyjnych i nie wnosi uwag.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.4

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją o zadłużeniach osób posiadających lokale w Spółdzielni, przedstawioną przez Główną Księgową.

Z informacji wynika, że porównując zadłużenia netto za okres powyżej 5 m-cy nastąpił wzrost o ca 30 tys. zł. Powodem tego jest stały wzrost zadłużeń w tej grupie dłużników, w tym duże zadłużenie 5 lokali, wobec których egzekucja jest bezskuteczna z powodu trudnych spraw spadkowych, własnościowych, itp.

W związku z powyższym Zarząd postanawia:

 1. zweryfikować dotychczasową praktykę dotyczącą egzekucji z lokali spółdzielczych lokatorskich w kierunku rozważenia możliwości przejmowania tych lokali w przyszłości, w przypadku orzeczonego przez Sąd lokalu socjalnego,
 2. zobowiązać Radcę Prawnego do przedstawienia jego koncepcji postępowania z lokatorami tzw. skomplikowanymi.

Informacja o zadłużeniach  stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.5

 1. Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 16/2020 w sprawie:
  • nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 2 osoby.
  • Utraty członkostwa z mocy ustawy w związku ze zbyciem tytułu prawnego do lokalu – 1 osoba.

Postanowienie nr 16/2020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 1. Zarząd Spółdzielni Uchwałą Nr 16/2020 przyjął w poczet członków 1 osobę na zasadzie współczłonkostwa.

Uchwała nr 16/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad.6

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z Zestawieniem kwartalnym, przesłanym przez Straż Miejską, dotyczącym  interwencji zleconych przez monitoring w rejonie Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA”. Z zestawienia wynika, że w III kwartale br przez monitoring zlecone zostały 3 interwencje, co oznacza spadek w stosunku do poprzednich okresów.

Zestawienie kwartalne stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,