Protokół  Nr 23/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 03.12.2019 r. kontynuacja 10.12.2019 r.

 Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Tadeusz Dorobek
 2. Z-ca Prezesa ds. techniczno-inwest. – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds. gosp. Rem. – Jolanta Lęcznarowicz
 5. Inspektor ds. bhp, p.poż. i o.c. – Krzysztof Chmielewski
 6. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek obrad :

03.12.2019 r.

 1. Informacja o wynikach finansowych Spółdzielni za 3 kwartały 2019 r.
 2. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
 3. Rozpatrzenie i uchwalenie zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników w zakresie dotyczącym dyżurów domowych.

10.12.2019 r.

 1. Informacja o stanie spraw bhp., p.poż. oraz obrony cywilnej w Spółdzielni.
 2. Rozpatrzenie i uchwalenie zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników w zakresie dotyczącym dodatku zimowego.

Ad.1

Zarząd Spółdzielni przyjął Informację z działalności Spółdzielni za 3 kwartały 2019 r., przedstawioną przez Główną Księgową.

W okresie sprawozdawczym wskaźniki finansowo-ekonomiczne przedstawiały się następująco:

 1. zasoby zarządzane przez Spółdzielnię – 89.545,42 m2

w tym odrębna własność lokali                                                                 –  35.056,88 m2

 1. zatrudnienie średnioroczne – 31,1 etatów
 2. koszty działalności podstawowej – 3.565,5 tys. zł.
 3. nakłady na remonty – 876,5 tys. zł.
 4. koszty ogółem – 7.381,7 tys. zł.
 5. przychody ogółem – 7.812,3 tys. zł.
 6. wynik finansowy – 430,6 tys. zł.

Informacja z działalności Spółdzielni zostanie przedstawiona  na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Informacja z działalności i stanowi  załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2

 1. Zarząd Spółdzielni podjął Postanowienie nr 19/2019 stwierdzające członkostwo osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przed wejściem Ustawy z dnia 20.07.2017 r. Postanowienie dotyczy 105 osób i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 2. Zarząd Sp-ni przyjął Postanowienie nr 20/2019 w sprawie:
 • nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 4 osoby,
 • utraty członkostwa z mocy ustawy, w związku ze zbyciem tytułu prawnego do lokalu – 2 osoby.

Postanowienie nr 20/2019 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.3

 1. Zarząd Spółdzielni Uchwałą Nr 15/2019 przyjął zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników dotyczące dyżuru domowego pełnionego przez konserwatorów w dni robocze oraz dni wolne od pracy i święta.

Uchwała Nr 15/2019 stanowi załącznik nr  4 do protokołu.

 1. Zarząd Spółdzielni Uchwałą nr 16/2019 przyjął stawki wynagrodzeń za dyżury domowe. Uchwała Nr 16/2019 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

 Kontynuacja w dniu 10.12.2019 r.

 

Ad.4

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z Analizą stanu bhp., p.poż i o.c. w Spółdzielni.

Z informacji wynika, że sprawy bhp prowadzone są prawidłowo, co potwierdzają kontrole prowadzone przez inspektora bhp oraz kontrole zewnętrze.

W 2019 r. do obecnej chwili nie zarejestrowano  żadnych wypadków w pracy.

W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego wykonane były przeglądy i kontrole pomieszczeń instalacji, które przeprowadziły firmy zewnętrzne.

Zadania z obrony cywilnej są realizowane w Spółdzielni w oparciu o wytyczne z dnia15.01.2018 r. Prezydenta Miasta Gdańska.  Uwag do spraw związanych z obroną cywilną nie wniesiono.

Analiza stanu bhp, p.poż i oc stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad.5

 1. Zarząd Spółdzielni Uchwałą Nr 17/2019 przyjął zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników dotyczące dodatku zimowego dla gospodarzy budynków.

Uchwała Nr 17/2019 stanowi załącznik nr  7 do protokołu.

 1. Zarząd Spółdzielni Uchwałą Nr 18/2019 przyjął jednolity tekst Regulaminu wynagradzania pracowników SM „ORUNIA” . Jednolity teks Regulaminu stanowi integralna część uchwały.

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

 

słowa kluczowe: , ,