Protokół  Nr 22/2020

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 05.10.2020r.

 

Obecni na posiedzeniu:

 1. Z-ca Prezesa ds. tech.-inwestycyjnych – Bogdan Jasiński
 2. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 3. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla
 4. Inspektor ds. GZM – Dorota Krasińska-Gerejczyk

 

Porządek obrad:

 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Informacja o wykorzystaniu urlopów pracowniczych..
 3. In formacja dotycząca ubezpieczeń i uzyskanych odszkodowań w Spółdzielni za 2019 r. i I półrocze 2020r.
 4. Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji.
 5. Sprawy kadrowe.
 6. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
 7. Sprawy wniesione.

 

Ad.1 

Protokół z poprzedniego posiedzenia został odczytany i przyjęty bez uwag.

 

Ad.2  

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją o wykorzystaniu urlopów pracowniczych, przedstawioną przez Kierownika Biura Zarządu.

Z informacji wynika, że pozostało do wykorzystania 459 dni urlopu (bez urlopu członków Zarządu) przy czym są to urlopy dotyczące br., które mogą być wykorzystane do 30.09.2021 r. Istnieją opóźnienia w wykorzystaniu urlopów przez niektórych pracowników, co wymaga bieżącej kontroli ze strony pracownika kadr jak i bezpośrednich przełożonych.

Informacja o wykorzystaniu urlopów stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Ad.3

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją dotyczącą ubezpieczeń i uzyskanych odszkodowań za 2019 r. i I półrocze 2020r. złożoną przez Inspektora ds. gzm.

Z informacji wynika, że koszty ubezpieczeń Spółdzielni wynoszą ca.110 tys. zł.

W 2019 zgłoszono 38 szkód, za które uzyskano łączną kwotę odszkodowań w wysokości ca 37 tys. zł. natomiast w I półroczu 2020 r. zgłoszono 16 szkód na łączna kwotę ca 47 tys. zł.  Średni wskaźnik uzyskanych w ubiegłych latach odszkodowań w stosunku do kwot polis ubezpieczeniowych kształtuje się na poziomie 34%.

Po dyskusji Zarząd postanowił zobowiązać pracowników zajmujących się eksploatacją budynków do zwracania szczególnej uwagi na stan techniczny zasobów Spółdzielni w celu ograniczenia ewentualnych odszkodowań z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Informacja o ubezpieczeniach  stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.4

Zarząd Spółdzielni przyjął informację, przedstawioną przez Z-cę Prezesa d/a techniczno-inwestycyjnych, dotyczącą spraw eksploatacyjnych i nie wnosi uwag.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.5

Zarząd zatwierdził wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Spółdzielni za 20 letni staż pracy.

Wniosek o wypłatę nagrody stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.6

 1. Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 15/2020 w sprawie:
  • nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 6 osób.
  • Utraty członkostwa z mocy ustawy w związku ze zbyciem tytułu prawnego do lokalu – 5 osób.
   Postanowienie nr 15/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 1. Zarząd Spółdzielni Uchwałą Nr 15/2020 przyjął w poczet członków 1 osobę w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu.
  Uchwała nr 15/2020 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad.7

Zarząd Spółdzielni zatwierdził Protokół Komisji Likwidacyjnej z dnia 23.09.2020 r.

 

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,