Protokół  Nr 22/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 21.11.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Tadeusz Dorobek
 2. Z-ca Prezesa ds. techniczno-inwest. – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds. gosp. Rem. – Jolanta Lęcznarowicz
 5. Radca Prawny – Bogusława Dybowska
 6. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek obrad :

 1. Informacja Radcy Prawnego o stanie spraw sadowych i egzekucyjnych.
 2. Informacja uzupełniająca dotycząca rozliczenia wody.
 3. Przyjęcie projektu Planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na 2020 r.
 4. Sprawy kadrowe
 5. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Ad.1

Radca Prawny Spółdzielni przedstawiła informację o sprawach toczących się przed sądem i komornikiem.

Z informacji wynika, że prowadzonych jest ok. 100 postępowań i pierwsze z nich toczą się już od ponad 5 lat. W 2018 r. wszczęto 37 postępowań sądowych a w 2019 r., do 07 listopada, wszczęto 27 postępowań. Z uwagi na przewlekłe postępowania w sądach efektywność działań jest mała. Dla przykładu na 27 pozwów Spółdzielnia uzyskała tylko 2 tytuły egzekucyjne. Na rozpoznanie spraw okres oczekiwania wynosi ok. 1 roku a na wydanie klauzuli wykonalności nawet 10 m-cy.

Radca Prawny przedstawiła stan niektórych spraw, tych najbardziej ważnych, które opisane są w informacji stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją uzupełniającą do informacji omawianej na posiedzeniu Zarządu w dniu 18.10.2019 r. dotyczącą rozliczenia wody.

Problem dotyczy rozbieżności między sumą odczytów wodomierzy w mieszkaniu a odczytami wodomierzy głównych w budynku. Z przedstawionej sytuacji wynika, że rozbieżności te wynikają z różnorodnych przyczyn, a mianowicie:

 • normatywów technicznych dla wodomierzy (tolerancja błędu pomiarów),
 • brak pełnej synchronizacji odczytu wodomierzy głównych, dokonywanych przez SAUR NEPTUN , a odczytów w mieszkaniach,
 • różnicy klas wodomierzy głównych w budynku a wodomierzy w lokalach (wodomierze główne są wyższej klasy natomiast lokalowe z uwagi na cenę wodomierzy mają znacznie niższą klasę dokładności pomiaru),
 • techniczne usterki zainstalowanych wodomierzy w lokalach (np. blokada odczytu elektronicznego).

Zarząd Spółdzielni zaleca dalsze monitorowanie zużycia wody w mieszkaniach i w budynkach i dążenie do eliminacji stwierdzonych wad.

Informacja uzupełniająca obejmuje bilanse zużycia wody i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.3

Zarząd Spółdzielni przyjął projekt Planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na 2020 r.

Plan zawiera następujące wielkości:

 1. zasoby – 89.545,42 m2
 2. nakłady inwestycyjne – 10,0 tys. zł.
 3. zatrudnienie – 33,5  etatów
 4. nakłady na remonty – 914,3 tys. zł.
 5. odpis na fundusz remontowy – 825,0 tys. zł.
 6. koszty ogółem – 11.361,8 tys. zł.
 7. przychody ogółem – 11.840,0 tys. zł.

Plan finansowo-gospodarczy na 2020 r. wraz ze strukturą organizacyjną  zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.

Plan finansowo-gospodarczy stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Ad.4

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Spółdzielni za 35-letni staż pracy.

Wniosek o wypłatę nagrody stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5

Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 18/2019 w sprawie:

 • nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 2 osoba,
 • utraty członkostwa z mocy ustawy, w związku ze zbyciem tytułu prawnego do lokalu – 1 osoba.

Postanowienie nr 18/2019 stanowi załącznik nr52 do protokołu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

słowa kluczowe: , ,