Protokół  Nr 21/2020

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 21.09.2020r.

 

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Andrzej Różański
 2. Z-ca Prezesa ds. tech.-inwestycyjnych – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds. gosp. Remontowej – Jolanta Lęcznarowicz
 5. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla
 6. Administrator Osiedla .           – Paweł Rakowski

 

Porządek obrad:

 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji.
 3. Informacja o lokalach użytkowych w Spółdzielni.
 4. Założenia do planu remontów na 2021 r.
 5. Omówienie i przyjęcie zmian w regulaminach Spółdzielni.
 6. Sprawy socjalne.
 7. Sprawy wniesione.
 8. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

 

Ad.1

Protokół z poprzedniego posiedzenia został odczytany i przyjęty bez uwag.

 

Ad.2  

Zarząd Spółdzielni przyjął informację, przedstawioną przez Administratora osiedla, dotyczącą spraw eksploatacyjnych i nie wnosi uwag.

Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Ad.3

Zarząd Spółdzielni przyjął Informację o lokalach użytkowych i opłatach przedstawioną przez Główna Księgową.

Z informacji wynika, że na dzień 31.08.2020 r. łączny wymiar opłat wyniósł 816,7 tys. zł. przy jednoczesnym zadłużeniu na kwotę 41,9 tys. zł., co daje powody do satysfakcji gdyż wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 5%.

Zarząd przeprowadził dyskusję nad przedstawioną informacją, w trakcie której rozważono potrzebę zweryfikowania polityki Spółdzielni dotyczącej sposobu waloryzowania stawek najmu lokali. W dotychczasowych umowach waloryzacja  stawek najmu naliczana jest w oparciu o wskaźnik inflacji,  co obecnie nie jest korzystnym rozwiązaniem dla Spółdzielni.

Należy rozważyć możliwość zmiany w umowach zapisu dotyczącego waloryzacji stawek.

Informacja o lokalach użytkowych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.4

Zarząd Spółdzielni, po przeprowadzonej dyskusji, postanawia w planie remontów na 2021 r. ująć prace niezbędne do wykonania w 2021 r.  oraz prace przyjęte na W.Z. w 2020 r.

Osoby odpowiedzialne za poszczególne fragmenty planu zobowiązane są do przeanalizowania zbilansowanych kwot na poszczególne budynki i nieruchomości.

Zarząd postanawia, iż ostateczne przyjecie planu remontów nastąpi na posiedzeniu Zarządu w dniu 19.10.2020 r.

Projekt Planu Remontów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.5

 1. Zarząd Spółdzielni omówił Regulamin windykacji należności i postanowił przyjąć ostateczną wersję na następnym posiedzeniu, po uzgodnieniu z Radcą Prawnym.
 2. Zarząd Spółdzielni Uchwałą na 14/2020 przyjął Regulamin w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji w Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku.
  Regulamin stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 3. Zarząd Spółdzielni omówił zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat w SM „ORUNIA”. Z uwagi na konieczność wprowadzenia kolejnych zmian w regulaminie Zarząd wniesie do Rady Nadzorczej o przyjęcie nowego regulaminu uwzględniającego dotychczasowe zapisy oraz zaproponowane zmiany. Projekt Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat w SM „ORUNIA” zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 4. Zarząd Spółdzielni omówił zmiany do Regulaminu obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń finansowych z tytułu stanu technicznego i dodatkowego wyposażenia z użytkownikami lokali zwalniającymi lokale w Spółdzielni „Orunia” w Gdańsku. Po dyskusji Zarząd postanowił przedstawić propozycje zmian do Regulaminu Radzie Nadzorczej, z mocą obowiązywania od 01.01.2021 r.

 

Ad.6

Zarząd Spółdzielni zatwierdził Protokół Komisji Socjalnej z dnia 17.09.2020 r. w sprawie wypłaty środków z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Protokół Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad.7

Z-ca Prezesa przedstawił informację dotyczącą ustanawiania służebności dla właścicieli domów szeregowych przy ul.Czirenberga. Zgodnie z wysłanym powiadomieniem w dniu 31.08.2020 r. upłynął termin złożenia wniosku do Spółdzielni w celu ustanowienia służebności. Do dnia 31.08.2020 r. na 18 właścicieli nieruchomości złożono 7 wniosków, ustanowiono 6 służebności.

Zarząd Spółdzielni postanawia przekazać sprawę do Radcy Prawnego celem rozpoczęcia procedury wezwania do ustanowienia służebności  pod rygorem wystąpienia do sądu o bezumowne korzystanie z terenu.

 

Ad.8

Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 14/2020 w sprawie:

 • nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 2 osoby.
 • Utraty członkostwa z mocy ustawy w związku ze zbyciem tytułu prawnego do lokalu – 1osoba.

Postanowienie nr 14/2020 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,