Protokół  Nr 20/2020

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 17.08.2020r.

 

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Andrzej Różański
 2. Z-ca Prezesa ds. tech.-inwestycyjnych – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds. gosp. Remontowej – Jolanta Lęcznarowicz
 5. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla
 6. Administrator Osiedla .           – Paweł Rakowski

 

Porządek obrad:

 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji.
 3. Informacja o stanie ciepłownictwa w Spółdzielni.
 4. Informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków w 2020 r.
 5. Sprawy kadrowe.
 6. Sprawy wniesione.

 

Ad.1 

Protokół z poprzedniego posiedzenia został odczytany i przyjęty bez uwag.

 

Ad.2   

Zarząd Spółdzielni przyjął informację, przedstawioną przez Administratora osiedla, dotyczącą spraw eksploatacyjnych w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu.

Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Ad.3

Zarząd Spółdzielni przyjął Informację o stanie ogrzewania w Spółdzielni w sezonie 2019/2020, przedstawioną przez Z-cę Prezesa ds. techniczno-inwestycyjnych.

W trakcie dyskusji podkreślono zasadność wniosków zawartych w informacji dotyczących podjęcia koniecznych działań dla poprawy efektywności, między innymi przeprowadzenie „operacji” zmiany węzłów grupowych na węzły budynkowe i przejście na wysokie parametry. W związku z powyższym prowadzone będą  rozmowy z GPEC w tej sprawie dotyczące możliwości kontynuowania takich działań.

Informacja o stanie ogrzewania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.4

Zarząd Spółdzielni przyjął Informację o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 03.09.2020 r. i postanowił przedstawić ją na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.5

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Spółdzielni za 40 letni staż pracy.

Wniosek o wypłatę nagrody stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.6

 1. W związku z decyzją o wdrożeniu nowego systemu informatycznego konieczny jest zakup serwera. W związku z powyższym Zarząd podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury przetargowej, w trybie zapytań ofertowych, na zakup serwera.

W załączeniu notatka operatora systemu eto.

 

 1. Pani Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki remontowej przedstawiła pismo, wystosowane przez część mieszkańców ulicy Krzemowej 21, dotyczące realizowanej przebudowy punktów gromadzenia odpadów na działce wspólnej sąsiadującej z ich nieruchomością. Zarząd postanawia poinformować mieszkańców budynku Krzemowa 21 o zasadach wykonywania tych prac.

 

 

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,