Protokół Nr 2/2021

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 18.01.2021r.

Obecni na posiedzeniu:

  1. Prezes Zarządu – Andrzej Różański
  2. Z-ca Prezesa ds. tech.-inwestycyjnych – Bogdan Jasiński
  3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
  4. Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki rem. – Jolanta Lęcznarowicz
  5. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek obrad:

  1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  2. Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji.
  3. Omówienie stanu realizacji wieloletniego programu remontów na lata 2011-2020.
  4. Przyjęcie planu urlopów pracowników na 2021 r.
  5. Sprawy wniesione.

 

Ad.1  

Protokół z poprzedniego posiedzenia został odczytany i przyjęty bez uwag.

 

Ad.2 

Zarząd przyjął informację, przedstawioną przez Panią Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki remontowej, dotyczącą bieżącej eksploatacji.  W okresie objętym informacją nie wystąpiły żadne awarie.

Zarząd omówił sprawy związane z odśnieżaniem terenów Spółdzielni po ostatnich opadach śniegu.

Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Ad.3

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją dotyczącą stanu realizacji planu długofalowego na lata 2011-2020, przedstawioną przez Panią Pełnomocnik Zarządu g/s gospodarki remontowej oraz Z-cę Prezesa d/a techniczno-inwestycyjnych.

W wyniku dyskusji stwierdzono, iż przed przedłożeniem sprawozdania z wykonania wieloletniego planu remontów na Walnym Zgromadzeniu, pion techniczny przygotuje informację o przedsięwzięciach inwestycyjnych zrealizowanych na mieniu Spółdzielni, w tym realizowanych przez inwestorów zewnętrznych.

Zarząd postanowił przedstawić informację ostanie realizacji długofalowego planu remontów na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.4

Zarząd Sp-ni przyjął plan urlopów pracowników na 2021r.

Plan urlopów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.5

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z wnioskiem pionu technicznego w sprawie utrzymania w 2021 r. na niezmienionym poziomie stawki dofinansowania wymiany stolarki okiennej i po analizie postanowił przychylić się do wniosku.

Wniosek pionu technicznego załącznik nr 4 do protokołu.

 

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,