Protokół  Nr 2/2020

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 24.01.2020 r.

 

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Andrzej Różański
 2. Z-ca Prezesa ds. techn.-inwest. – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds.gosp. rem. – Jolanta Lęcznarowicz
 5. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek obrad :

 1. Informacja o zamierzeniach związanych z dociepleniem budynków.
 2. Przyjęcie planu urlopów pracowników na 2020 r.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

 

Ad.1

Zarząd Spółdzielni zapoznał się, z przedstawioną przez Panią Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki remontowej, koncepcją przeprowadzenia termomodernizacji – docieplenia ścian budynków wykonanych w latach 1989-1994.

Z informacji wynika, iż realizacja wniosku W.Z. z 2015 r. w tym zakresie możliwa jest wariantowo:

I wariant – zakłada realizację dociepleń elewacji  wszystkich budynków, powstałych w latach 1989-1994, przy założeniu, iż budynek może być wyłączony z planu jeżeli min. 75% mieszkańców budynku wyrazi sprzeciw. Prace dociepleniowe wykonywane będą od pierwszego roku przyjęcia Planu remontów, realizacja nastąpi w latach 2021-2025, wg harmonogramu określonego w planie.

II wariant –  po przyjęciu programu dociepleń i ustaleniu funduszu celowego prace będą wykonywane etapowo we wszystkich budynkach – w pierwszej kolejności ściany szczytowe, a następnie kolejne ściany budynków.

III wariant – docieplenia budynków wykonywane będą w tych budynkach, w których większość mieszkańców, ponad 50%, wyrazi zgodę na docieplenie i poniesienie kosztów,

Jednocześnie Zarząd postanawia, że na posiedzeniu w dniu 21.02.2020 r. powróci do tematu dociepleń, celem przedłożenia docelowego wariantu Radzie Nadzorczej.

Informacja o zamierzeniach związanych z dociepleniami budynków stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Ad.2

Zarząd Sp-ni  zatwierdził Plan urlopów pracowników na 2020 r.

Plan urlopów stanowi załącznik nr 2  do protokołu.

 

Ad.3

 1. Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wyłączenie z trybu przetargowego robót poniżej 6.000 EURO dotyczących remontu poziomów ciepłej wody i cyrkulacji w budynku przy ul.Dominika 5  oraz wysłanie zapytania ofertowego do 3-4 firm.

Wniosek Komórki technicznej stanowi  załącznik nr 3 do protokołu.

 1. Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zamontowanie zaworów antykropelkowych w budynku przy ul. Platynowej 26.

Protokół z wyboru oferty stanowi  załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 4

 1. Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 2/2020 w sprawie nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu oraz współczłonkostwa  – 21 osób,

Postanowienie nr 2/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 1. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył sprawę przyjęcia 23 osób w poczet członków w związku ze złożoną deklaracją członkowską.

Uchwała Nr 1/2020 w sprawie przyjęcia w poczet  członków stanowi załącznik nr 6 do protokołu

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

 

 

słowa kluczowe: , ,