Protokół  Nr 19/2020

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 17.08.2020r.

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Andrzej Różański
 2. Z-ca Prezesa ds. tech.-inwestycyjnych – Bogdan Jasiński
 3. Ewa Babska-Dawidziak – Z-ca Głównej Księgowej
 4. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla
 5. Administrator Osiedla .           – Paweł Rakowski

 

Porządek obrad:

 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji.
 3. Informacja o usterkach budowlanych,
 4. Informacja o wynikach finansowo-gospodarczych Spółdzielni za I półrocze 2020 r.
 5. Korekta planu finansowo-gospodarczego na 2020 r.
 6. Omówienie spraw organizacyjnych związanych  z  Walnym Zebraniem Członków
 7. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
 8. Sprawy wniesione.

 

Ad.1   

Protokół z poprzedniego posiedzenia został odczytany i przyjęty bez uwag.

 

Ad.2  

Zarząd Spółdzielni przyjął informację dotyczącą spraw eksploatacyjnych w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu. W trakcie dyskusji wskazano, iż niezbędne jest poprawienie, w niektórych przypadkach, pielęgnacji placów zabaw, tj. usunięcie chwastów.

Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Ad.3

Zarząd Spółdzielni przyjął Informację o usterkach budowlanych złożoną przez Z-cę Prezesa ds. techniczno-inwestycyjnych.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.4

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z Informacją z działalności Spółdzielni za I półrocze 2020 r., przedstawioną przez Z-cę Głównej Księgowej. Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd przyjął Informację za I półrocze 2020 r. Informacja zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.

Informacja Zarządu z działalności Spółdzielni stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.5

Zarząd zapoznał się z propozycją Korekty planu finansowo-gospodarczego na 2020 r., przedstawioną przez Z-cę Głównej Księgowej i przyjął bez uwag. Propozycja Korekty planu zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Korekta Planu stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.6

Zarząd Spółdzielni omówił sprawy organizacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem Członków w 2020 r.

 

Ad.7

Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 13/2020 w sprawie:

 • nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 1 osoba.
 • Utraty członkostwa z mocy ustawy w związku ze zbyciem tytułu prawnego do lokalu – 2 osoby.

Postanowienie nr 13/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad.6

 1. Zarząd Spółdzielni postanowił powołać zespół ds. wdrożenia nowego systemu informatycznego w Spółdzielni w składzie:
  1. Ewa Babska-Dawidziak – Przewodnicząca
  2. Jolanta Lęcznarowicz – członek
  3. Bronisława Szalla – członek
  4. Piotr Janowski – członek
 1. Zarząd Spółdzielni udzielił pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Osób Prawnych „INEKSPLO” w Sopocie w dniu 26.08.2020 r.

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,