Protokół  Nr 18/2020

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 03.08.2020r.

 

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Andrzej Różański
 2. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 3. Pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki rem. – Jolanta Lęcznarowicz
 4. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

 

Porządek obrad:

 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Informacja o przebiegu robót remontowych z planu rzeczowego 2020 r.
 3. Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji oraz czystości i porządku na osiedlu.
 4. Ustalenie i omówienie spraw będących przedmiotem obrad Walnego  Zebrania  w 2020 r.
 5. Omówienie zadań w zakresie wdrożenia systemu informatycznego w Spółdzielni
 6. Sprawy wniesione.

 

Ad.1

Protokół z poprzedniego posiedzenia został odczytany i przyjęty bez uwag.

 

Ad.2  

Zarząd Spółdzielni przyjął bez uwag informację dotyczącą przebiegu robót remontowych z planu rzeczowego 2020 r., przedstawioną przez Panią Pełnomocnik Zarządu d/s gospodarki remontowej.

Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Ad.3

Zarząd Spółdzielni przyjął informację dotyczącą spraw eksploatacyjnych oraz czystości i porządku na osiedlu, przedstawioną przez Panią Pełnomocnik d/s gospodarki remontowej.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.4

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z materiałami na Walne Zgromadzenie Członków w 2020 r. i postanowił opublikować na stronie internetowej Spółdzielni:

 • w części ogólnodostępnej:
  • zawiadomienie o terminie zebrania,
 • w części dostępnej dla członków Spółdzielni po zalogowaniu sie do systemu IKL:
  • porządek obrad,
  • projekty uchwał,
  • Sprawozdanie Zarządu,
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej,
  • Koncepcję Długofalowego planu remontów.

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych dokumentów dostarczą je do 14.08.2020 r.

 

Ad.5

W związku z dostarczoną przez firmę SACER umową o  informatyzacji systemu trwają konsultacje z Radcą Prawnym, członkami Rady Nadzorczej oraz osobami zaangażowanymi w proces wyboru. Konsultacje w zakresie przedłożonego projektu umowy mają na celu przygotowanie do dnia 07.08.2020 r. uwag, które zostaną przekazane wykonawcy celem dalszych konsultacji.

W związku z zapisami umowy konieczne będzie wyznaczenie zespołu wdrożeniowego, co nastąpi na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

 

Ad.6

 1. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył sprawę przyjęcia 1 osoby w poczet członków w związku ze złożoną deklaracją członkowską.

Uchwała Nr 13/2020 w sprawie przyjęcia w poczet  członków stanowi załącznik nr 3 do protokołu 

 1. Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 12/2020 w sprawie nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 1 osoba.

Postanowienie nr 12 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

 

słowa kluczowe: , ,