Protokół  Nr 17/2020

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku Odbytego w dniu 20.07.2020r.

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Andrzej Różanski
 2. Pełnomocnik Zarządu – Jolanta Lęcznarowicz
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Administrator Osiedla – Paweł Rakowski
 5. St.Inspektor ds. członkowskich – Dorota Kozłowska

   

  Porządek obrad:

  1. Odczytanie i przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
  2. Informacja o przekształceniach własnościowych lokali w Spółdzielni
  3. Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji.
  4. Omówienie projektu Długofalowego planu remontów.
  5. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
  6. Sprawy wniesione

   

  Ad.1

  Protokoły z posiedzeń odbytych w dniach 06.07.2020r. i 13.07.2020r, zostały odczytane i przyjęte bez uwag.

   

  Ad.2

  Zarząd zapoznał się z informacją o stanie przekształceń lokali własnościowych w Spółdzielni na dzień 30.06.2020r. Pani Inspektor  ds. członkowsko-mieszkaniowych poinformowała, że od ostatniej informacji zostało dokonane 5 przekształceń lokali. Zarząd po dyskusji przyjął bez uwag informację o stanie przekształceń własnościowych w Spółdzielni.

  Informacja stanowi załącznik nr 1  do protokołu.

   

  Ad.3

  Zarząd przyjął informację dotyczącą bieżącej eksploatacji przedstawioną przez Panią Pełnomocnik Zarządu ds. gosp. remontowej oraz Administratora Osiedla.

  Informacja z bieżącej działalności stanowi załącznik nr2  do protokołu.

   

  Ad.4

  Zarząd zapoznał się z koncepcją Długofalowego planu remontów, z którego wynika, iż prace remontowe wykonywane będą na poziomie minimalnym tak aby stan nieruchomości nie uległ pogorszeniu. Jednocześnie dla budynków z wielkiej płyty planuje się  akumulację środków na remont elewacji budynków.

  Plan zostanie przedstawiony i omówiony na Walnym Zgromadzeniu Członków w br. roku, a uchwała  zatwierdzająca w/w plan zostanie przygotowana na Walne Zgromadzenie Członków  w 2021r.

  Projekt planu długofalowego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

   

  Ad.5

  1. Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 11/2020 w sprawie:
  • Nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 1 osoba,
  • Utraty członkostwa z mocy ustawy, w związku ze zbyciem tytułu prawnego do lokalu – 1 osoba.

  Postanowienie nr 11 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

  1. Zarząd rozpatrzył sprawę przyjęcia 1 osoby w poczet członków w związku ze złożoną deklaracją członkowską.

  Uchwała nr 10/2020 w sprawie przyjęcia w poczet członków stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

   

  Ad.6

  1. Zarząd Spółdzielni zapoznał się z zestawieniem kwartalnym interwencji zleconych przez monitoring, przesłanym przez Straż Miejską w Gdańsku. W II kwartale br. były 3 interwencje zlecone przez monitoring.
   Zestawienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
  2. Zarząd Spółdzielni Uchwałą nr 11/2020 zatwierdził „Regulamin określający szczegółowe zasady przyznawania i korzystania ze służbowych imiennych kart płatniczych w Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku.
   Regulamin stanowi integralną cześć uchwały.
   Uchwała nr 11/2020 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
  3. Zarząd Spółdzielni, Uchwałą nr 12/2020 zatwierdził Aneks nr 2 z dnia 20.07.2020r do Regulaminu gospodarki kasowej Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA”.
   Aneks nr 2 stanowi integralną część uchwały.
   Uchwała nr 12/2020 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

  Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

   

   

  słowa kluczowe: , ,