Protokół  Nr 15/2020

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku Odbytego w dniu 06.07.2020r.

 

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Andrzej Różański
 2. Z-ca Prezesa ds. techn.-inwest. – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla
 5. Operator systemu ETO – Piotr Janowski
 6. Administrator Osiedla – Paweł Rakowski

 

Porządek obrad:

 1. Odczytanie i przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 2. Informacja o funkcjonowaniu operatorów telewizji i internetu na osiedlu oraz  o funkcjonowaniu sieci i sprzętu komputerowego w Spółdzielni
 3. Informacja o funkcjonowaniu pogotowia lokatorskiego w Spółdzielni
 4. Informacja dotycząca bieżącej eksploatacji.
 5. Informacja o stanie organizacyjnym Spółdzielni (regulaminy, zakresy czynności)
 6. Sprawy Kadrowe.
 7. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
 8. Sprawy wniesione.

 

Ad.1

Protokoły z posiedzeń odbytych 22.06.2020 r. i 24.06.2020r. zostały odczytane i przyjęte bez uwag.

 

Ad.2

Zarzad Spółdzielni zapoznał się z Informacją o dostepności usług telekomunikacyjnych na terenie Spółdzielni przedstawioną przez Operatora systemu ETO. Z informacji wynika, że w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię mieszkańcy mogą korzystać z telewizji naziemnej, telewizji kablowej (3 operatorów) oraz telewizji satelitarnej. Tym samym zapewniony jest na niezbędnym poziomie dostęp do usług telekomuniacyjnych dla naszych mieszkańców.

Nie odnotowano skarg mieszkańców dotyczących odbioru telewizji.

Informacja o usługach tlekomunikacyjnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z Informacją na temat sieci i komputerów funkcjonujących w Spółdzielni, przedstawioną przez Operatora systemu ETO. W trakcji dyskusji stwierdzono konieczność wymiany na nowsze wersje pakietów oprogramowania MS Office na 5 stacjach roboczych, a także konieczność zainstalowania pakietów, które będą kompatybilne z planowanym zakupem nowego oprogramowania. Konieczna będzie również wymiana serwera wraz z oprogramowaniem.

Informacja dotycząca sieci i komputerów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad 3

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z Informacją o funkcjonowaniu dyżurów domowych, przedstawioną przez Z-ce Prezesa d/s techn.-inwestycyjnych. Zarząd stwierdza, iż pogotowie lokatorkie spełnia przewidzianą dla siebie rolę.

Informacja o dyżurach domowych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.4

Zarząd Spółdzielni  przyjął Informację dotyczącą bieżącej eksploatacji przedstawioną przez Z-cę Prezesa ds. techniczno-inwestycyjnych oraz Administratora Osiedla.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.5

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z Informacją dotyczącą stanu organizacyjnego Spółdzielni przedstawioną przez Kierownika Biura Zarządu. Zarząd postanawia sukcesywnie aktualizować obowiązujące regulaminy a także do dalszych decyzji pozostaje wprowadzenie nowych regulacji w postaci regulaminów, wynikających ze zmiany przepisów.

Informacja o stanie organizacyjnym stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad.6

Zarząd zatwierdził wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Spółdzielni za 30 letni staż pracy.

Wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad.7

Zarząd Spółdzielni rozpatrzył sprawę przyjęcia 2 osób w poczet członków  w związku ze złożonymi deklaracjami członkowskimi.

Uchwała Nr 9/2020 w sprawie przyjęcia w poczet  członków stanowi załącznik nr 7 do protokołu

 

Ad.8

 1. Zarząd Spółdzielni postanawia zwołać na dzień 03.09.2020 r. na godz. 18.00 Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Szkole Nr 19 w Gdansku, ul.E.Hoene 6.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 1. Zarząd Spółdzielni zapoznał się z wytycznimi Głównego Inspektora Sanitarnego z sprawie zasad organizacji funkcjonowania placów zabaw w czsie epidemii SARS-CoV-2. Zarząd Spółdzielni zobowiązał Administratora Osiedla do przygotowania propozycji działań związanych z funkcjonowaniem placów zabaw.

Wytyczne GIS stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

 

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,