Protokół Nr 14/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „ORUNIA” w Gdańsku  odbytego w dniu 10.12.2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Jan Szurek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Ewa Babińska – Członek Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Bogumił – Członek Rady Nadzorczej
 • Roman Ciachorowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Jacek Hryhorowicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Rafał Kopczyński – Członek Rady Nadzorczej
 • Paweł Piekarek – Członek Rady Nadzorczej
 • Dorota Stasiłowicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Bogumiła Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd:

Prezes Zarządu                                              – Tadeusz Dorobek

Członek Zarządu, Główna Księgowa            – Teresa Wójcik

 

Porządek obrad :

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie informacji Zarządu dot.osób zalegających z opłatami za lokale
  (zaproszone 2 osoby)
 4. Rozpatrzenie Informacji Zarządu z działalności Spółdzielni za 3 kwartały 2019 r.
 5. Przyjęcie ramowego planu posiedzeń Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 r.
 6. Sprawy wniesione:
  1. pisma, które wpłynęły do Rady Nadzorczej,
  2. informacje z pełnionych dyżurów,
  3. wolne wnioski,
  4. usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

Ad 1

Porządek obrad został przyjęty 9 głosami „za”, przeciw głosów nie było.

 

Ad 2

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został  przyjęty bez uwag.

 

Ad 3

Główna Księgowa przedstawiła Informację Zarządu dot. osób zalegających z opłatami za lokale                 w Spółdzielni. Na posiedzenie Rady Nadzorczej zostały zaproszone dwie osoby zamieszkałe przy ul.E.Hoene 2 i E.Hoene 7, które posiadają zadłużenie powyżej 5 m-cy z tyt. opłat eksploatacyjnych. Osoby te nie stawiły się na posiedzenie Rady Nadzorczej, natomiast jedna z osób uregulowała zadłużenie.

W celu wyegzekwowania  należności Spółdzielnia prowadzi bieżącą windykację, wzywając osoby zalegające do uregulowania zadłużenia. W przypadku  uporczywych  dłużników sprawy kierowane  są na drogę sądową i do komornika.

Rada Nadzorcza przyjęła Informację Zarządu dot. osób zalegających z opłatami za lokale.

Informacja Zarządu dot. osób zalegających z opłatami za lokale stanowi załącznik nr1 do protokołu

 

Ad 4

Główna Księgowa przedstawiła wyniki finansowo-gospodarcze Spółdzielni za 3 kwartały 2019 r. Wskaźniki jakie uzyskano za ten okres są następujące:

 1. zasoby zarządzane przez Spółdzielnię – 89.545,42 m2
  w tym odrębna własność lokali –  35.056,88 m2
 2. zatrudnienie średnioroczne – 31,13 etatów
 3. koszty działalności podstawowej – 3.565,5 tys. zł.
 4. nakłady na remonty – 876,5 tys. zł.
 5. koszty ogółem – 7.381,7 tys. zł.
 6. wynik finansowy brutto – 430,6 tys. zł.

  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, iż Komisja po zapoznaniu się z wynikami finansowo-gospodarczymi Spółdzielni za 3 kwartały 2019 r. wnosi o ich przyjęcie.

  Po dyskusji, Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 27/2019 przyjęła Informację Zarządu z działalności Spółdzielni za 3 kwartały 2019 r.

  Za uchwałą głosowało 9 osób, przeciw głosów nie było.

  Informacja o wynikach stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

   

  Ad 5

  Rada Nadzorcza przyjęła Ramowy plan posiedzeń na I półrocze 2020 r.

  9 osób głosowało za, przeciw głosów nie było.

  Ramowy plan posiedzeń stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

   

  Ad 6 a 

  Do Rady Nadzorczej nie wpłynęły żadne pisma.

   

  Ad 6 b

  Na dyżurze członka Rady Nadzorczej w dniu 02.12.2019 r. nie było interesantów.

   

  Ad 6 c

  Pani Małgorzata Bogumił złożyła wnioski o:

  • zakup oprogramowania informatycznego w Spółdzielni w roku 2020 i ujęcie kosztu w korekcie planu finansowego na 2020 rok. Podjęte działania należy przedstawić na posiedzenie Rady Nadzorczej w miesiącu lutym 2020 roku.
  • analizę niekorzystnego rozliczania opłat za śmieci, naliczanych od powierzchni lokalu tak, aby rozliczać je proporcjonalnie do ilości zużytej wody w danym lokalu.

  Analiza winna być przedstawiona na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

  Pan Jacek Hryhorowicz złożył protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjno-Interwencyjnej  z dnia 25.11.2019 r. z omawianych zamierzeń m.in.:

  • rozszerzenia trasy linii autobusowej nr 113 tak, aby autobus zajeżdżał na Orunię Górną,
  • modernizacji ciągu pieszego – zejście do Parku Oruńskiego od strony Platynowej,
  • ustalenia z władzami Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. E. Hoene harmonogramu udostępnienia
  • boiska szkolnego dla mieszkańców osiedla,
  • przesunięcia terminu przeglądów ogródków osiedlowych na wiosnę 2020 r.

  Protokół Komisji Org.-Interwencyjnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

  Pan Jan Szurek  wnioskuje o dostarczenie dla każdego mieszkańca  ulotki dot. segregowania śmieci.

   

  Ad 6 d

  Rada Nadzorcza usprawiedliwiła nieobecność członków Rady: G.Eysymontt, M.Sawickiej, L.Wisa i  W.Niechwiedowicza na obecnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

  9 osób głosowało za, przeciw głosów nie było.

   

  Na tym protokół zakończono.

  słowa kluczowe: , ,